BTTH_MoTaCSDL_QuanLiMonAn

BTTH_MoTaCSDL_QuanLiMonAn - B mn HTTT Khoa CNTT C s d liu...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Bộ môn HTTT – Khoa CNTT Cơ sở dữ liệu - Quản lý món ăn Sơ đồ logic: Cấu trúc các bảng: VatLieu( Ten, MaDVT, Ma) STT Tên Diễn giải Kiểu dữ liệu Miền giá trị Ghi chú 1 Ma Mã vật liệu int >0 AutoNumber 2 Ten Tên vật liệu nvarchar <= 50 ký tự 3 MaDVT Mã đơn vị tính int >0 Tham chiếu đến DVT Tri Benh MonAn Nau ThanhTo Thuoc Mien DVT NguyenLieu Chua Dip An ThucDon NamTrong QuanHe VatLieu Co LoaiMA LoaiTD ChuTri
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Bộ môn HTTT – Khoa CNTT Nau( MaMonAn, MaVatLieu , SoLuong,MaDVT) STT Tên Diễn giải Kiểu dữ liệu Miền giá trị Ghi chú 1 MaMA Mã món ăn int >0 Tham chiếu đến MonAn 2 MaVL Mã vật liệu int >0 Tham chiếu đến VatLieu 3 SoLuong Số lượng Int >0 NguyenLieu( Ma , SoLuong, MaDVT, MaVL) STT Tên Diễn giải Kiểu dữ liệu Miền giá trị Ghi chú 1 Ma Mã nguyên liệu int >0 AutoNumber 2 SoLuong Số lượng int >0 3 MaDVT Mã đơn vị tính int >0 Th/chiếu đến DVT 4 MaVL Mã vật liệu int >0 Th/chiếu đến VatLieu Co( MaNL, MaTT , SoLuong, MaDVT) STT Tên Diễn giải KDL Miền giá trị Ghi chú 1 MaNL Mã nguyên liệu int >0 Tham chiếu đến NguyenLieu
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

BTTH_MoTaCSDL_QuanLiMonAn - B mn HTTT Khoa CNTT C s d liu...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online