{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong_0_Gioi_thieu

Chuong_0_Gioi_thieu - C S D LIEU GV Th.S Pham Th Bach Hue...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU GV: Th.S Phaïm Thò Baïch Hueä Email: [email protected] 2 Chöông 0 Giôùi thieäu Thôøi löôïng: ± 45 tieát lyù thuyeát (3 tín chA) ± 30 tieát thöïc haønh (1 tín chA) ± 4 tín chA. Thöïc haønh treân HQT CSDL SQL Server. Giao tieáp qua heä thoáng Moodle.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3 Muïc tieâu moân hoïc 9 Hieåu ñöôïc caùch toå chöùc döõ lieäu theo moâ hình döõ lieäu quan heä (Relational Data Model), bieát khai baùo cô sôû döõ lieäu. 9 Bieát khai thaùc (tìm ki ế m, theâm, xoùa, söûa) döõ lieäu treân CSDL ñöôïc toå chöùc theo moâ hình döõ lieäu quan heä. 9 Bieát moâ taû caùc nguyeân taéc nhaèm ñaûm baûo tính ñuùng ñaén cuûa CSDL. 9 Bieát ñaùnh giaù moät löôïc ñoà CSDL coù ñöôïc thieát keát toát hay khoâng. 4 Vai troø moân hoïc 1. CSDL Hieåu caùch toå chöùc döõ lieäu. Bieát caùch laøm cho döõ lieäu ñuùng ñaén.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Chuong_0_Gioi_thieu - C S D LIEU GV Th.S Pham Th Bach Hue...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online