{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong_1_Tong_quan_ve_CSDL

Chuong_1_Tong_quan_ve_CSDL - Chng 1 TONG QUAN VE CSDL I Dan...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 Chöông 1 TOÅNG QUAN VEÀ CSDL I. Daãn nhaäp – Lyù do phaûi toå chöùc döõ lieäu II. Caùc khaùi nieäm cô baûn III. Moâ hình döõ lieäu (Data Models) IV. Ngoân ngöõ CSDL (Database Languages) 2 DAÃN NHAÄP Caùch toå chöùc döõ lieäu höôùng coâng vieäc. Khuyeát ñieåm: Dö thöøa vaø khoâng nhaát quaùn. Khoù khaên khi truy xuaát döõ lieäu. Döõ lieäu rôøi raïc. Khoâng ñaûm baûo ñuùng ñaén. Caùc vaán ñeà veà caïnh tranh truy xuaát. Caùch tieáp caän cuõ:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 3 CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN Ñònh nghóa CSDL Ñaëc tính cuûa moâi tröôøng CSDL Heä quaûn trò CSDL Ba caáp ñoä theå hieän döõ lieäu 4 CAÙC KHAÙI NIEÄM CÔ BAÛN Ñònh nghóa CSDL Ñaëc tính cuûa moâi tröôøng CSDL Laø moät taäp hôïp döõ lieäu ñöôïc toå chöùc vaø löu tröõ theo moät caáu truùc chaët cheõ nhaèm phuïc vuï cho nhieàu ñoái töôïng vôùi caùc muïc ñích khaùc nhau.
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

Chuong_1_Tong_quan_ve_CSDL - Chng 1 TONG QUAN VE CSDL I Dan...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online