{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Chuong_2_Mo_hinh_ER

Chuong_2_Mo_hinh_ER - C S D LIEU Chng 2 MO HNH ER(ENTITY...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 1 CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Chöông 2 MOÂ HÌNH ER (E NTITY R ELATIONSHIP) 2 I. Caùc giai ñoaïn thieát keá CSDL II. Moät ví duï III. Caùc khaùi nieäm veà moâ hình Thöïc theå – Keát hôïp IV. Caùc kyù hieäu trong moâ hình ER V. Hoaøn chænh thieát keá cho ví duï NOÄI DUNG TRÌNH BAØY
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 3 I. Caùc giai ñoaïn thieát keá CSDL Theá giôùi thöïc caàn tin hoïc hoaù PHAÂN TÍCH VAØ CHOÏN LOÏC YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ QUAN NIEÄM Caùc yeâu caàu sau khi phaân tích Moâ hình quan nieäm döõ lieäu THIEÁT KEÁ LOGIC Moâ hình döõ lieäu ôû möùc logic THIEÁT KEÁ VAÄT LYÙ Moâ hình döõ lieäu ôû möùc vaät lyù Phuï thuoäc vaøo moät DBMS cuï theå Ñoäc laäp vôùi DBMS 4 II. Tin hoïc hoùa vieäc QUAÛN LYÙ PHAÂN COÂNG ÑEÀ AÙN taïi moät coâng ty Coâng ty coù nhieàu phoøng ban: teân, maõ soá vaø moät nhaân vieân laøm tröôûng phoøng. Ngaøy maø nhaân vieân ñoù baét ñaàu laøm tröôûng phoøng cuõng ñöôïc quan taâm. Moät phoøng ban coù theå ñònh vò ôû nhieàu ñòa ñieåm khaùc nhau. Moät phoøng ban phuï traùch moät soá ñeà aùn. Moãi ñeà aùn coù teân, maõ soá vaø nôi thöïc hieän ñeà aùn. Veà nhaân vieân, caàn quan taâm: maõ, teân, ñòa chæ, möùc löông, giôùi tính vaø ngaøy sinh. Moãi nhaân vieân thuoäc moät phoøng ban nhöng coù theå laøm vieäc cho nhieàu ñeà aùn. Moãi ñeà aùn do moät phoøng ban phuï traùch.
Background image of page 2
3 5 Caàn löu laïi giôø laøm vieäc cuûa moät nhaân vieân laøm cho moät ñeà aùn. Ngoaøi ra cuõng caàn bieát ñöôïc ngöôøi phuï traùch tröïc tieáp
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Chuong_2_Mo_hinh_ER - C S D LIEU Chng 2 MO HNH ER(ENTITY...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online