Chuong_2_Mo_hinh_ER

Chuong_2_Mo_hinh_ER - 1 1 CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Chöông 2...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1 1 CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Chöông 2 MOÂ HÌNH ER (E NTITY R ELATIONSHIP) 2 I. Caùc giai ñoaïn thieát keá CSDL II. Moät ví duï III. Caùc khaùi nieäm veà moâ hình Thöïc theå – Keát hôïp IV. Caùc kyù hieäu trong moâ hình ER V. Hoaøn ch¡nh thieát keá cho ví duï NOÄI DUNG TRÌNH BAØY 2 3 I. Caùc giai ñoaïn thieát keá CSDL Theá giôùi thöïc caàn tin hoïc hoaù PHAÂN TÍCH VAØ CHOÏN LOÏC YEÂU CAÀU THIEÁT KEÁ QUAN NIEÄM Caùc yeâu caàu sau khi phaân tích Moâ hình quan nieäm döõ lieäu THIEÁT KEÁ LOGIC Moâ hình döõ lieäu ôû möùc logic THIEÁT KEÁ VAÄT LYÙ Moâ hình döõ lieäu ôû möùc vaät lyù Phuï thuoäc vaøo moät DBMS cuï theå Ñoäc laäp vôùi DBMS 4 II. Tin hoïc hoùa vieäc QUAÛN LYÙ PHAÂN COÂNG ÑEÀ AÙN taïi moät coâng ty ¡ Coâng ty coù nhieàu phoøng ban: teân, maõ soá vaø moät nhaân vieân laøm tröôûng phoøng. Ngaøy maø nhaân vieân ñoù baét ñaàu laøm tröôûng phoøng cuõng ñöôïc quan taâm. Moät phoøng ban coù theå ñònh vò ôû nhieàu ñòa ñieåm khaùc nhau. ¡ Moät phoøng ban phuï traùch moät soá ñeà aùn. Moãi ñeà aùn coù teân, maõ soá vaø nôi thöïc hieän ñeà aùn. ¡ Veà nhaân vieân, caàn quan taâm: maõ, teân, ñòa ch¡, möùc löông, giôùi tính vaø ngaøy sinh. Moãi nhaân vieân thuoäc moät phoøng ban nhöng coù theå laøm vieäc cho nhieàu ñeà aùn. Moãi ñeà aùn do moät phoøng ban phuï traùch. 3 5 ¡ Caàn löu laïi giôø laøm vieäc cuûa moät nhaân vieân laøm cho moät ñeà aùn. Ngoaøi ra cuõng caàn bieát ñöôïc ngöôøi phuï traùch tröïc tieápaùn....
View Full Document

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 101 taught by Professor Nguyentanb during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 9

Chuong_2_Mo_hinh_ER - 1 1 CÔ SÔÛ DÖÕ LIEÄU Chöông 2...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online