Chuong_4_Dai_so_quan_he

Chuong_4_Dai_so_quan_he - C S D LIU Chng 4 AI SO QUAN HE 1...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 ÑAÏI SOÁ QUAN HEÄ C Ơ S D LI U Chöông 4 2 MUÏC ÑÍCH Hieåu caùc pheùp toaùn treân quan heä Vaän duïng caùc pheùp toaùn khi thao taùc treân döõ lieäu (ñöôïc toå chöùc theo mo âhìnhquanhe ä)
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
3 Chöông 5 ÑAI SOÁ QUAN HEÄ 1. Giôùi thieäu 2. Caùc pheùp toaùn treân quan heä 3. Caùc thao taùc treân döõ lieäu quan heä: Tìm kieám, Theâm , Xoùa, Caäp nhaät. , , -, σ , Π , × : θ - keát ( θ - join) keát baèng (equi join), keát töï nhieân (natural join), keát traùi (left join), keát phaûi (right join), keát ngoïai (outer join). pheùp chia ÷ , caùc haøm keát hôïp (aggregate function ) 4 Ñaïi soá quan heä laø ngoân ngöõ duøng ñeå ñaëc taû vieäc truy xuaát döõ lieäu treân quan heä. Goàm taäp hôïp caùc pheùp toaùn treân caùc quan heä vaø cho keát quaû laø moät quan heä. GIÔÙI THIEÄU
Background image of page 2
5 CAÙC PHEÙP TOAÙN TREÂN QUAN HEÄ Pheùp hoäi Kyù hieäu: r vaø s laø 2 quan heä khaû hôïp. Bieåu dieãn hình thöùc cuûa pheùp hôïp: r s = { t/ (t r) (t s) } Hai quan heä laø khaû hôïp neáu chuùng coù cuøng soá thuoäc tính vaø caùc thuoäc tính töông öùng cuøng mieàn giaù trò. Keát quaû laø moät quan heä coù caùc thuoäc tính laø caùc thuoäc tính cuûa quan heä r, soá boä laø hoäi soá boä cuûa hai quan heä coù loaïi boû söï truøng laép. Ví duï: A B C a1 b1 c1 a2 b1 c2 a2 b2 c1 r (A, B, C) A B C a1 b1 c1 a2 b2 c2 s(A, B, C) A B C a1 b1 c1 a2 b1 c2 a2 b2 c1 a2 b2 c2 r s (A, B, C) 6 CAÙC PHEÙP TOAÙN TREÂN QUAN HEÄ Ví duï: Pheùp giao Kyù hieäu: Cho hai quan heä r vaø s khaû hôïp. Bieåu dieãn hình thöùc cuûa pheùp giao: r s = { (t r) (t s)} Keát quaû laø moät quan heä coù caùc thuoäc tính laø caùc thuoäc tính cuûa quan heä r, goàm caùc boä xuaát hieän ôû caû hai quan heä. A B C a1 b1 c1 r s (A, B, C) A B C a1 b1 c1 a2 b1 c2 a2 b2 c1 r (A, B, C) A B C a1 b1 c1 a2 b2 c2 s(A, B, C)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
7 Ví duï: Pheùp tröø Kyù hieäu: - Cho hai quan heä r vaø s khaû hôïp. Bieåu dieãn hình thöùc cuûa pheùp tröø: r – s = {t / (t r) (t s) } Keát quaû laø moät quan heä coù caùc thuoäc tính laø caùc thuoäc tính cuûa quan heä r, goàm caùc boä xuaát hieän ôû quan heä r maø khoâng coù ôû s. r - s (A, B, C) A B C a2 b1 c2 a2 b2 c1 A B C a1 b1 c1 a2 b1 c2 a2 b2 c1 r (A, B, C) A B C a1 b1 c1 a2 b2 c2 s(A, B, C) CAÙC PHEÙP TOAÙN TREÂN QUAN HEÄ 8 Pheùp choïn Kyù hieäu σ Ñònh nghóa: Cho löôïc ñoà quan heä R (A 1, A 2 ,…, A n ), r(R): σ E (r) = {t , t r vaø t thoûa E} E laø moät bieåu thöùc cho bieát ñieàu kieän choïn. Kyù hieäu: σ E (r) + Pheùp choïn ñöôïc duøng ñeå trích choïn caùc doøng thoûa ñieàu kieän choïn E töø quan heä ban ñaàu.
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 101 taught by Professor Nguyentanb during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 18

Chuong_4_Dai_so_quan_he - C S D LIU Chng 4 AI SO QUAN HE 1...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online