Chuong_6_Ngon_ngu_phep_tinh_quan_he

Chuong_6_Ngon_ngu_phep_tinh_quan_he - Chng 6 NGON NG PHEP...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 NGOÂN NGÖÕ PHEÙP TÍNH QUAN HEÄ Chöông 6 2 Giôùi thieäu z Laø ngoân ngöõ truy vaán hình thöùc do Codd ñeà nghò (1972,1973), ñöôïc Lacroit & Piroix (1977), Ullman (1982) phaùt trieån, caøi ñaët trong moät soá ngoân ngöõ nhö QBE, ALPHA, . .. z Ñaëïc ñieåm: Phi thuû tuïc Döïa treân logic Khaû naêng dieãn ñaït töông ñöông vôùi ÑSQH
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
3 Giôùi thieäu z 2 loaïi: Ngoân ngöõ pheùp tính quan heä coù bieán laø boä (goïi taét laø pheùp tính boä) Ngoân ngöõ pheùp tính quan heä coù bieán laø mieàn (goïi taét laø pheùp tính mieàn) 4 Noäi dung I. Giôùi thieäu II. Pheùp tính quan heä coù bieán laø boä Tuple Relational Calculus – TRC III. Pheùp tính quan heä coù bieán laø mieàn Domain Relational Calculus - DRC
Background image of page 2
5 Pheùp tính quan heä coù bieán laø boä (Tuple Relational Calculus) 6 Bieán boä vaø quan heä vuøng cuûa bieán boä z Bieán boä: bieán nhaän giaù trò laø moät boä cuûa quan heä trong CSDL z Vôùi moãi bieán boä t, quan heä R maø t bieán thieân treân ñoù ñöôïc goïi laø quan heä vuøng cuûa bieán boä vaø ñöôïc chA ra bôûi kí phaùp R(t).
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
7 Bieåu thöùc truy vaán pheùp tính boä z Moät bieåu thöùc truy vaán pheùp tính boä ñôn giaûn coù daïng {t P(t)} trong ñoù: t laø moät bieán boä P(t) laø 1 coâng thöùc theo t. P(t) ñònh trò ÑUÙNG hay SAI tuøy thuoäc vaøo giaù trò cuûa t 8 Ví duï z Tìm ngaøy sinh vaø ñòa ch± cuûa nhaân vieân coù teân laø "Dinh Ba Tien“ {t.NGSINH, t.DCHI NHANVIEN(t) and t.HONV='Dinh' and t.TENLOT='Ba' and t.TENNV='Tien'}
Background image of page 4
9 Ví duï z Tìm taát caû caùc nhaân vieân coù löông treân 30,000 {t NHANVIEN(t) and t.LUONG>30000} Coâng thöùc naøy chA ñònh raèng: t laø moät bieán boä quan ±he ävu øng ±cu ûa ±b ie án ±bo ät ± la øNH²NV IEN Trò cuûa bieåu thöùc truy vaán naøy laø caùc boä t NH²NVIEN thoûa t.LUONG>30000 10 Ñònh nghóa hình thöùc cuûa pheùp tính boä z Moät coâng thöùc truy vaán toång quaùt coù daïng {t1.A1,t2.A2,…,tn.An P(t1, t2,…,tn,tn+1,…,tn+m)} trong ñoù: t1,t2, tm+n laø caùc bieán boä vaø khoâng nhaát thieát phaûi gioáng nhau, ²i laø moät thuoäc tính cuûa quan heä vuøng cuûa bieán boä ti. P laø 1 coâng thöùc. z Moät coâng thöùc P(t1, t2, . .. , tn, tn+1, . .. , tn+m) ñöôïc hình thaønh töø caùc coâng thöùc nguyeân toá .
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
11 Coâng thöùc nguyeân toá Coâng thöùc nguyeân toá ñöôïc ñònh nghóa: 1.
Background image of page 6
Image of page 7
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 17

Chuong_6_Ngon_ngu_phep_tinh_quan_he - Chng 6 NGON NG PHEP...

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online