Chuong_7_Rang_buoc_toan_ven

Chuong_7_Rang_buoc_toan_ven - Chng 7 RANG BUOC TOAN VEN...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
RAØNG BUOÄC TOAØN VEÏN TREÂN CSDL QUAN HEÄ Chöông 7 NOÄI DUNG I. Ñònh nghóa – Taàm quan troïng cuûa RBTV II. Caùc yeáu toá cuûa RBTV III. Phaân loïai RBTV
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ÑÒNH NGHÓA z RBTV (Integrity Constraints) laø caùc nguyeân taéc maø moïi tình traïng CSDL ñeàu phaûi thoûa. z VD: KQ (MASV, MAMH , DIEM) Ñieåm laø soá thöïc thuoäc [0,10] vaø chính xaùc ñeán 0.5 TAÀM QUAN TRONG CUÛA RBTV z Giuùp CSDL theå hieän trung thöïc theá giôùi thöïc maø CSDL ñang moâ taû. z Ngaên chaën nhöõng thao taùc gaây sai treân CSDL. ) Giuùp CSDL luoân ñuùng ñaén.
Background image of page 2
CAÙC YEÁU TOÁ CUÛA RBTV Coù 4 yeáu toá: z Phaùt bieåu: ngoân ngöõ töï nhieân theå hieän ngöõ nghóa cuûa RBTV z Bieåu dieãn: ngoân ngöõ hình thöùc, duøng thuaät toùan (maõ giaû), toùan hoïc, ñaïi soá quan heä, pheùp tính quan heä,. ..ñeå theå hieän z Boái caûnh: Caùc quan heä maø raøng buoäc coù lieân quan z Taàm aûnh höôûng: Caùc thao taùc Theâm, Xoùa, Söûa treân caùc quan heä (laø boái caûnh) coù khaû naêng gaây vi phaïm raøng buoäc hay khoâng (+ coù, -kho âng) PHAÂN LOÏAI RBTV z Boái caûnh RB coù boái caûnh 1 quan heä RB coù boái caûnh nhieàu quan heä z Nguoàn goác
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 9

Chuong_7_Rang_buoc_toan_ven - Chng 7 RANG BUOC TOAN VEN...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online