Chuong_8_Phu_thuoc_ham_va_dang_chuan

Chuong_8_Phu_thuoc_ham_va_dang_chuan - Chng 8 Ph thuc hm v...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Ch ươ ng 8 Ph thu chàmvà D ng chu n trong CSDL quan h N i dung trình bày 1. Thi ế tk ế CSDL là gì? 2. M ts nh n xét khi thi ế tk ế CSDL. 3. Ph thu c hàm. 4. Các d ng chu n.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Thi ế tk ế CSDL 1. Đị nh ngh ĩ a: là ti ế n trình xây d ng nên mô hình d li uchom tCSDL . 2. Quá trình thi ế tk ế CSDL di nra nhi uc p độ : ¾ Thi ế tk ế CSDL m c quan ni m (Conceptual database design): cho ra l ượ c đồ CSDL m cquann i m, t clà độ cl pv i DBMS. ¾ Ta th ườ ng dùng mô hình d li uc pcao để th hi nd li u m c này. Ví d : ER. ¾ Thi ế tk ế CSDL m c logic (Logical database design): chuy nl ượ c đồ CSDL m c quan ni m sang mô hình d li uc am t DBMS c th . ¾ Thi ế tk ế CSDL m cv t lý (Physical database design): ch ra cách th cl ư utr v tlýchod li u. Thi ế tk ế CSDL 3. M c đ ích c a quá trình thi ế tk ế CSDL: ¾ Đ áp ng các yêu c u thông tin cho các ng ườ i dùng và các ng d ng c th . ¾ Cung c pk i ế n trúc l ư utr d li u đ úng đắ n, t nhiên và d hi u. ¾ H tr m ts yêu c uv hi un ă ng: th ig ian h i đ áp, th ig ianx
Background image of page 2
ngh ĩ a c a các thu c tính trong m t quan h ¾ Khi gom nhóm các thu c tính vào 1 l ượ c đồ quan h thì ta ng ý r ng chúng cùng t o nên m tng ngh ĩ ath ct ế và h plý.±Vì v y: ¾ Thi ế tk ế 1 l ượ c đồ quan h sao cho d mô t ng ngh ĩ a. Đ ólàl ượ c đồ g mcácthu ctínhc a1 lo ith cth ho c1± lo im ik ế th p. ¾ Không k ế th pcácthu ct ínhc a nhi ulo ith c th ho clo im ik ế th p trong m t quan h , vì s t o ra quan h mang ý ngh ĩ anh pnh ng và khó hi u. D ư th a thông tin trên các b d li u Thông tin v tên phòng và ng ườ i làm tr ưở ng phòng l p l i nhi u l n. MANV TENNV NGSINH DCHI PHG TENPHG TRPHG 009 Tiên 11/02/1960 119 C ng Qu nh, Tp HCM 5 Nghiên c u 005 005 Tùng 20/08/1962 222 Nguy nV ă nC , Tp HCM 5 Nghiên c u 005 007 H ng 11/3/1954 332 Nguy nTháiH c, Tp HCM 4 Đ i uhành 008 001 Nh ư 01/02/1967 291 H V ă nHuê, TpHCM 4 Đ i uhành 008 004 Hùng 04/03/1967 95 Bà R a, V ũ ng Tàu 5 Nghiên c u 005 003 Tâm 04/05/1957 34 Mai Th L , Tp HCM 5 Nghiên c u 005 008 Quang 01/09/1967 80 Lê H ng Phong, Tp HCM 4 Đ
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 101 taught by Professor Nguyentanb during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 14

Chuong_8_Phu_thuoc_ham_va_dang_chuan - Chng 8 Ph thuc hm v...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online