{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Topic_00_-_Gioi_thieu_va_cai_dat_HQT

Topic_00_-_Gioi_thieu_va_cai_dat_HQT - 0 Topic TRNG AI HOC...

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TR ƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Topic 0
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Khoa Công nghệ thông tin Bộ môn Hệ thống thông tin - Nhập môn Cơ sở dữ liệu Giơ ́ i thiê ̣u nô ̣i dung TH & Công cu ̣ , cài đặt HQT SQL
Background image of page 2
NHẬ P MÔN CƠ SỞ DƢ̃ LIỆ U Gi ới thiệu nội dung TH & Công cụ , cài đặt HQT Giáo viên Tiết Gia Hồng 2011 - Trươ ̀ ng đa ̣i học Khoa học tự nhiên 227 Nguyễn Văn Cư ̀ Tp. Hồ Chi ́ Minh – Viê ̣t Nam Phone (08) 38.354.266 • Fax (08) 38.324.467
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Mu ̣ c Lu ̣ c A. Mụ c tiêu ................................................................................ 2 B. Phần hƣơ ́ ng dẫn thƣ̣c ha ̀ nh ............................................... 3 - Nội dung thực hành ( gồm 10 tuần ) ............................... 3 - SQL Server ........................................................................ 4 - Giới thiệu lƣợc đồ CSDL quan hệ .............................. 21 C. Phần ba ̀ i tâ ̣p về nha ̀ .......................................................... 22 1. Nô ̣i dung & yêu cầu ba ̀ i tâ ̣p .................................................. 22
Background image of page 4