Topic_00_-_Gioi_thieu_va_cai_dat_HQT

Topic_00_Gioi_thie - TR ƯƠNG ĐAI HӔC KHOa HӔC Tư NHIÊN Topic 0 1 Khoa Công nghệ thông tin – Bộ môn Hệ thống thông tin

Info iconThis preview shows pages 1–7. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TR ƯƠNG ĐAI HӔC KHOa HӔC Tư NHIÊN Topic 0 1 Khoa Công nghệ thông tin – Bộ môn Hệ thống thông tin - Nhập môn Cơ sở dữ liệu Giѥ ́ i thir ̣u n¡̣i dung TH &C¡ng cụ, cai ļăt HQT SQL NHỘ P MÖN CѤ SѤ Ѯ DѦѴ LIỌ̃ U Giơi thịu nô¡i dung TH & Công cu¡ , cai ¢£¡t HQT Giáo viên TiӍt Gia Hәng  2011 - Trươ ̀ ng đa ̣i ho ̣c Khoa ho ̣c tự nhiên 227 Nguyễn Văn Cư ̀ Tp.Hồ ChI ́ Minh – Viê ̣t Nam Phone (08) 38.354.266 • Fax (08) 38.324.467 Mu ̣ c Lu ̣ c A. Mu c tiêu ................................................................................ 2 B. Ph̀¡n hѧѥ ́ ng d̀Ѵn thѧ̣c ha ¡ nh ............................................... 3- Nội dUng thực hAnh ( gồm 10 tuần ) ............................... 3- SQL Server ........................................................................ 4- Giới thiệU lѧợc ļồ CSDL qUan hệ .............................. 21 C. Ph̀¡n ba ¡ i t̀ ̣p vr¡ nha ¡ .......................................................... 22 1. N¢ ̣i dUng & yrU c̀¡U ba ¡ i t̀ ̣p .................................................. 22 TAI LIÊU THƯC HaN H CSDL - LưU Ha ̀ NH NỘI BỘ 2 A. Mu c tiêu - Giới thiӏu mục tiêu môn hOc - Giới thiӏu nӟi dung tḥc hành. - Giới thiӏu SQL Server. - Hướng dұn cài đӅt SQLSer ver. TAI LIÊU THƯC HaN H CSDL - LưU Ha ̀ NH NỘI BỘ 3 B. Ph̀¡n hѧѥ ́ ng d̀Ѵn thѧ̣c ha ¡ nh- Nội dung thực hAnh (...
View Full Document

This note was uploaded on 10/09/2011 for the course IT 101 taught by Professor Nguyentanb during the Spring '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 25

Topic_00_Gioi_thie - TR ƯƠNG ĐAI HӔC KHOa HӔC Tư NHIÊN Topic 0 1 Khoa Công nghệ thông tin – Bộ môn Hệ thống thông tin

This preview shows document pages 1 - 7. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online