{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Topic_01_-_Khai_thac_co_ban_HQT

Topic_01_-_Khai_thac_co_ban_HQT - 1 Topic TRNG AI HOC KHOA...

Info iconThis preview shows pages 1–6. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
TR ƯӦNG ĐAI HOC KHoa HOC Tư NHIÊN Khoa Công nghệ thông tin Bộ môn Hệ thống thông tin - Nhập môn Cơ sở dữ liệu Khai tha ́ c cơ ba ̉ n HQT CSDL SQL Server 2005 Topic 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
NHđ̣ P MÔN CƠ SƠ ̉ DƢ̃ LIẸ̄ U Khai tha ́ c cơ ba ̉ n HQT CSDL SQL Server 2005 Giáo viên TiӉt Gia Hӝng 2011 -Trươ ̀ ng đa ̣i học Khoa học tự nhiên 227 Nguyễn Văn Cư ̀ Tp.Hồ ChI ́ Minh – Viê ̣t Nam Phone (08) 38.354.266 • Fax (08) 38.324.467
Background image of page 2
Mu ̣ c Lu ̣ c A. Mu c tiêu ........................................................................ 2 B. Ph̀±n hƣơ ́ ng d̀̃n thƣ̣c ha ± nh ....................................... 3 C. Ph̀±n ba ± i t̀ ̣p vr± nha ± .................................................. 19 1. HUnh thưc nôp vA ThƠi gian lAm bAi ..................................... 19 2. Q²y đi ̣nh đă ̣t trn ................................................................. 19 3. ± i t̀ ̣p ................................................. 20
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
TAI LIÊU THƯC HaN H CSDL - LưU Ha ̀ NH NỘI BỘ 2 A. Muc tiêu MS SQL Server là mӣt hӏ quҧn trị CSDL nhiӋu người dùng, có kiӉn trúc như hình 1 bên dưӥi, ṭi máy chủ cài đҽt phҭn mӋm SQL Server, ṭi máy tṛm cài đҽt kӉt nәi và các giao diӏn thao tác lên máy chủ. Vӥi phiên bҧng SQL server 2005 thì SQL Server Enterprise Manager và SQL Query Analyzer (dùng đӌ viӉt code) được tích hợp trong 1 giao diӏn. Tài liӏu này hưӥng dұn sử dụng SQL Enterprise Manager Máy tr m 1 Máy tr m 2 CSDL Máy trạm n SQL Server SQL Client
Background image of page 4
H CSDL - LưU Ha ̀ NH NỘI BỘ 3 B. Ph̀±n hƣơ ́ ng d̀̃n thƣ̣c ha ± nh - Thiết lập kết nối o ĐӋ sử dụng các CSDL trong SQL Server, trưӥc tiên chúng ta cҭn phҧi ṭo kӉt nәi (connection) đӉn CSDL. o NӉu th±c hành ở nhà: máy tính của chúng ta chính là Server, do đó ta sử dụng kӉt nәi mҽc định (kӉt nәi bҷng quyӌn của Windows) đӋ vào CSDL. Chúng ta cũng có thӋ sử dụng quyӌn quҧn trị (sa – system administrator) do SQL Server cung cҫp sҹn đӋ kӉt nәi vào Server. o NӉu th±c hành ở trường: máy tính ṭi các phòng máy là Client, do đó chúng ta phҧi ṭo kӉt nәi đӉn Server (thường là kӉt nәi bҷng quyӌn do SQL Server cung cҫp) hoҽc cũng có thӋ không connect vào server (dùng bҧng express) o Ṭo cơ sở dữ liӏu o Chức năng ṭo mӥi mӣt CSDL yêu cҭu người dùng phҧi là người quҧn trị hӏ thәng, do đó không thӋ th±c hiӏn chức năng này ở các phòng máy của Khoa CNTT nӉu đăng nhҳp bҷng cách kӉt nәi tӥi Server. Click phҧi Databases > new database
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 6
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 22

Topic_01_-_Khai_thac_co_ban_HQT - 1 Topic TRNG AI HOC KHOA...

This preview shows document pages 1 - 6. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online