Topic_02_-_Script_tao_CSDL_-_cau_truc_CSDL_-_nhap_du_lieu

Topic_02_-_Script_tao_CSDL_-_cau_truc_CSDL_-_nhap_du_lieu -...

Info iconThis preview shows pages 1–8. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: TR ƯƠNG ĐAI HOC KHoa HOC TӶ NHIÊN Khoa Công nghệ thông tin – Bộ môn Hệ thống thông tin - Nhập môn Cơ sở dữ liệu Script tạo CSDL, c̀ ́ u tru ́ c CSDL va ¡ nḥ̀p dƣ ̃ liR ̣u Topic 2 NHẬ P MÔN CƠ SƠ ̉ DƢ̃ LIỆ U Script tạo CSDL , câ ́ u tru ́ c CSDL & nhập dư li¡u Giang virn Lương Vi ̃ MInh Hô ̀ ThI ̣ Hoa ̀ ng Vy TIӇt GIa Hồng  2011 - Trươ ̀ ng đa ̣I ho ̣c Khoa ho ̣c tự nhIên 227 Nguyễn Văn Cư ̀ Tp.Hồ Chi ́ MInh – VIê ̣t Nam Phone (08) 38.354.266 • Fax (08) 38.324.467 Mu ̣ c Lu ̣ c A. Mu c tiêu ........................................................................ 2 B. Ph̀¡n hƣơ ́ ng d̀̃n thƣ̣c ha ¡ nh ....................................... 3 C. Ph̀¡n ba ¡ i t̀ ̣p vr¡ nha ¡ .................................................. 11 1. HInh thưc nôp vA ThƠi gian lAm bAi ..................................... 11 2. QUy đi ̣nh đă ̣t trn ................................................................. 11 3. NÔ ̣i dUng & yrU c̀¡U ba ¡ i t̀ ̣p ................................................. 11 TAI LIÊU TH̃C HaN H CSDL - LƯU Ha ̀ NH NỘI BỘ T H S . L Ư Ơ N G VÂ MINH – HÔ ̀ THI ̣ HOa ̀ NG VY- T I Ế T G I a H Ồ N G 2 A. Mu c tiêu Dùng cú pháp lệnh thực hiện các yêu cầu sau  Ṭo CSDL  Ṭo bҧng  Thay đổi cҫu trúc bҧng  Ṭo khóa chính, khóa ngọi, ràng buộc toàn vӁn.  Nhҵp liӍu TAI LIÊU TH̃C HaN H CSDL - LƯU Ha ̀ NH NỘI BỘ T H S . L Ư Ơ N G VÂ MINH – HÔ ̀ THI ̣ HOa ̀ NG VY- T I Ế T G I a H Ồ N G 3 B. Ph̀¡n hƣơ ́ ng d̀̃n thƣ̣c ha ¡ nh Database  Kiểm tra CSDL có tồn tại chưa Cách 1 : IF db_id ( 'Tên_CSDL' ) IS NOT NULL Print 'Database Exists' ELSE Print 'Database Does Not Exists' Cách 2 : IF exists( select * from sys . databases where name = 'Tên_CSDL' ) Print 'Database Exists' ELSE Print 'Database Does Not Exists'  Tạo database CREATE DATABASE Tên_CSDL Vd : Ṭo CSDL QLSV CREATE DATABASE QLSV Một CSDL đưfc ṭo ra gồm 2 File chính là .mdF chӯa dӵ liӍu và .ldF chӯa log.  Đặt database hiện hành TAI LIÊU TH̃C HaN H CSDL - LƯU Ha ̀ NH NỘI BỘ T H S . L Ư Ơ N G VÂ MINH – HÔ ̀ THI ̣ HOa ̀ NG VY- T I Ế T G I a H Ồ N G 4 USE Tên_CSDL Vd : ChuyӉn CSDL mҿc đӑnh master  QLSV USE QLSV  Xóa database DROP DATABASE Tên_CSDL VD : Xóa CSDL QLSV USE master DROP DATABASE QLSV  Thực thi lệnh SQL Phím nóng : Ko xóa đưfc vì QLSV đang đưfc Focus . Dùng lӍnh USE chuyӉn CSDL hiӍn hành thành master. TAI LIÊU TH̃C HaN H CSDL - LƯU Ha ̀ NH NỘI BỘ T H S . L Ư Ơ N G VÂ MINH – HÔ ̀ THI ̣ HOa ̀ NG VY- T I Ế T G I a H Ồ N G 5- Ctrl + F5 :kiӉm tra cú pháp lӍnh....
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 14

Topic_02_-_Script_tao_CSDL_-_cau_truc_CSDL_-_nhap_du_lieu -...

This preview shows document pages 1 - 8. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online