JACKWElCH - Jack Welch – Công ty GE Chương trình truy...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Jack Welch – Công ty GE Chương trình truy n hình “60 phút”, kênh CBS M Sưu t m và biên d ch: Nguy n Văn Th ng Vi n Qu n tr Kinh doanh ð i h c Kinh t Qu c dân (L i m ñ u) General Elec tric là m t công ty toàn c u c nh tranh trên r t nhi u lĩnh v c t các ñ ñi n t , d ch v tài chính t i c kênh truy n hình NBC là ñ i th c nh tranh c a chúng tôi. Năm v a qua, GE còn l n m nh hơn khi h mua thêm m t công ty thương m i ñi n t Honeywell v i giá là 45 t ñô la. Ngư i ñ ng sau cu c mua bán ñó, và sau t t c nh ng thành công c a GE là giám ñ c ñi u hành (CEO ) Jack Welch, ngư i có d ñ nh ngh hưu trong cu i năm t i (2001). ý tư ng kinh doanh c a ông có s c thuy t ph c ñ n m c t p chí Time v a ñ ngh ông vi t m t cu n sách v quãng ñ i kinh doanh c a ông v i m c giá 7 tri u ñô. Ông s chuy n toàn b s ti n ñó cho qu t thi n. Vì sao Jack Welch luôn luôn ñư c ñánh giá là ngư i lãnh ñ o kinh doanh tài ba nh t trên th gi i? Trư c h t, y là vì ông giành ph n l n th i gian c a mình không ph i ñ tìm ki m và ký k t các h p ñ ng hay ñ tính toán v i các con s , mà là ñ trao ñ i và làm vi c v i m i ngư i. Ông khuy n khích h , thúc ép h , và ñưa ra nh ng thách th c m i cho h . (Jack Welch) Không ñư c ñ b t c ai chen vào gi a b n và ngư i cung ng c a b n, hay là gi a b n và khách hàng c a b n. ð ng ñ ai nói v i các b n là các công ty ñi n t (dot.com) không là gì c , h không có gì c . (Phóng viên) Trong nh ng chương trình ñào t o hàng tháng v qu n lý c a GE, Jack Welch là gi ng viên, là ngư i khuy n khích, ngư i lãnh ñ o, và cũng là ngư i th c hi n. Ông r t thích b bao vây b i hàng lo t nh ng nhà qu n lý tr , thách th c h , và ñ h thách th c l i mình. (M t thành viên) Trư c khi ông r i văn phòng ñ ngh hưu, ông mong mu n ñi u gì nh t cho công ty? Jack Welch: Tôi mu n tr hoá công ty, và tôi nó tr l i th i gian ít hơn m t năm. (Phóng viên) ð tr hoá công ty, Jack Welch ñưa ra m t chương trình ñi n t hoá các ho t ñ ng c a công ty. T t c các chi nhánh, và t t c 350.000 nhân viên c a công ty ñ u ñư c l nh ph i s d ng internet (m ng) ñ mua, bán, ph c v khách hàng, và cho nhi u ho t ñ ng khác. Trong su t 20 năm qua Ông liên t c khuy n cáo công ty ph i ñ i m i, và ñây l i thêm m t l n như v y n a. Jack Welch: Inte rnet là cơ h i ñ m i ngư i ñ i m i công vi c/ ngh nghi p c a mình. (Phóng viên) 1 Ông nói là ông không th thúc ñ y s năng ñ ng m t cách v a ph i mà ph i thúc ñ y nó ñ g n như là t i ña/ cao nh t? mc Jack Welch: Hoàn toàn chính xác. Ta không th ch nói ñơn gi n là “Hãy c i ti n ch t lư ng.” Ch t lư ng là t t. í c a tôi là anh còn ph i nói m nh hơn như: ”Tôi s không tr ti n lương cho ai làm ra s n ph m kém, h s không có cơ h i mua c phi u c a công ty.” B n ph i làm cho h th y là anh th c s ñiên ñ o và tâm huy t v nó. Phóng viên: Ông luôn luôn th hi n s tâm huy t cao ñ trong các chương trình c a mình, hay ñó ch là m t n tư ng trong kho nh kh c ng n c a tôi v ông? Jack Welch: Tôi luôn luôn là ngư i như th . Phóng viên (d n truy n): ông t ng là ngư i nhi t huy t ñ n ñiên ñ o k t ngày ông nh n làm giám ñ c ñi u hành GE 1981. ðó là th i ñi m mà công ty GE truy n th ng, do ngài Thoma s sáng l p ñ t nhiên có cu c cách m ng trong vi c b nhi m Giám ñ c ñi u hành. Jack Welch: Chúng ta bu c ph i nâng cao kh năng c nh tranh. Vào nh ng năm 70s ngư i Nh t t ng “ăn m t b a trưa” c a chúng ta. Nhìn trên giác ñ c nư c, chúng ta r t y u kém. Toàn b h th ng th a hư ng t chi n tranh th gi i th hai ñã tr nên trì tr , l c h u. ðó là h th ng và phong cách mà chúng ta th a hư ng t quân s : Nào là các c p b c, quy trình quy ch quan liêu, soi xét t ch ñ xe ñ n các v n ñ khác n a, ú, quá là y u kém. Phóng viên: Ph i v t b chúng ñi Jack Welch: Ph i v t b chúng ñi. Phóng viên (d n truy n): Ông ñã lo i b s quan liêu, và ông cũng lo i b 100.000 nhân viên không ñ tiêu chu n. Vi c ñó ñã mang l i cho ông m t cái tên “Jack nguyên t ”, ý nói ñ n m t lo i bom nguyên t không làm h i t i nhà c a nhưng lo i b toàn b con ngư i bên trong t ng ngôi nhà ñó. Phóng viên: ông t ng b phê phán, th m chí lên án m nh m vì ông ñu i vi c quá nhi u ngư i. Th nhưng ông không lùi bư c mà v n ti p t c cu c chi n Jack Welch: m nh m hơn n a cơ Phóng viên: ông có bi t không, ñi u làm tôi kinh ng c là ông ñã bán r t nhi u các ho t ñ ng kinh doanh t ng là ho t ñ ng truy n th ng c a GE. Jack Welch: Ví như s t thép, v.v,. Ta ph i v t b nh ng ho t ñ ng ñó. ðó là ho t ñ ng kinh doanh c a ngày hôm qua. Phóng viên (d n truy n): NH ng c i cách l n c a ông không ch ñơn thu n là c i t GE, mà các ñ ng s c a ông cho r ng 20 năm qua là “th i kỳ c a ông Jack”. 2 Lary Bamal: R t nhi u ñi u ông làm ñã thay ñ i phong cách kinh doanh c a c th gi i ch không ch trong ph m vi nư c M . Phóng viên (d n truy n): La ry Bamal là m t nhà qu n lý c p dư i c a Jack Welch, t ng ñư c giao qu n lý nhi u chi nhánh s n ph m, và g n ñây là qu n lý c a Honeyưell, chi nhánh thương m i ñi n t m i c a GE. Phóng viên: N u ông so sánh Jack Welch v i các nhà qu n lý kinh doanh trên th gi i trong vòng 15 năm qua, Jack Welch s ñư c x p th m y? La ry: Oh, Jack Welch s là ngư i s m t, và ngư i s hai s r t xa so v i v th c a ông. Cô có th tranh lu n là chúng ta hi n nay là m t nư c có s c c nh tranh m nh nh t trên th gi i. T t nhiên không th nói t t c là do Jack, nhưng r t nhi u ñi u ông làm ngư i khác ñã làm theo và nh ñó gi i kinh doanh M m i có ñư c v th như hi n nay. Phóng viên (d n truy n): ông ñã nâng cao tính c nh tranh c a GE không ph i ch d a trên gi m biên ch mà còn d a vào vi c chuy n m nh GE sang các d ch v tài chính, c i thi n các ho t hitech như s n xu t ñ ng cơ Jet, và mua các ho t ñ ng kinh doanh m i như thi t b dư c, th m chí c m t kênh truy n hình NBC. Và ông ñã c i t toàn b GE sang thành công ty có s c c nh tranh m nh và có s c ép l n trong n i b . Toàn b nhân viên c a GE ñư c ñánh giá x p h ng t cao nh t ñ n 10% th p nh t. Jack Welch: N u chúng ta nhìn vào 10% nhân viên th p nh t, chúgn ta không th d a vào h . Ai hôm nay nói là chúng ta nâng tiêu chu n?\ Phóng viên: M i ngư i g i ñó là thuy t Dawin? Jack Welch: T i sao l i là thuy t Dawin? Phóng viên: T c là ngư i nào h p ñư c v i hoàn c nh thì m i t n t i. Jack Welch: ðây không ph i là v n ñ t n t i hay không. V n ñ là ch n u h không t phát tri n mình (phóng viên: h s t ñào th i). ði u t t nh t mà b n có th làm cho nhân viên c a mình là ngay t khi b n bi t, tôi nh c l i là càng s m càng t t, r ng h ñư c li t vào 10% kém nh t, b n ph i cho h bi t. T ñó h có th ñi u ch nh cu c s ng c a h và tham gia vào các cu c chơi phù h p v i trình ñ và năng l c c a h , tham gia vào các công ty phù h p v i trình ñ c a h . Theo tôi ñó là phong cách lãnh ñ o t t hơn, có nhân b n hơn nh ng công ty c ch cho s th t t b c l . Phóng viên (d n truy n): Cách ti p c n c a ông qu th c ñã ñư c chi tr x ng ñáng trên th trư ng ch ng khoán Ưall Street. Phóng viên: N u ai ñó mua c phi u c a công ty vào th i ñi m ông b t ñ u làm giám ñ c v i tr giá 10.000, Giá tr c a c phi u ñó bây gi là bao nhiêu? Jack Welch: Giá tr c a nó bây gi s là trên 800.000 ñô la. (Phóng viên: ôi chúa ơi!) 3 Phóng viên (D n truy n): B n thân ông cũng có thu nh p t i hàng trăm tri u ñô la. Ông có nhà Flo rida, Con nec ti cut, và ñây: Ken tucky. Nhi t huy t c a ông, ngoài GE ra, ch còn dành cho chơi gôl. Ngư i b n chơi gôl mà ông thích nh t là v ông: Jane, m t lu t sư Ưall Stre et khi hai ngư i m i găp nhau 12 năm trư c ñây. Phóng viên: Ông sinh ra và l n lên khác. Ông th y th nào? Salem cách ñây hàng trăm d m v i m t ñi u ki n hoàn toàn Jack Welch: Không ch là hàng trăm d m cách xa nơi ñây, mà còn là m t ñ i ngư i cách xa nh ng gì tôi ñang có. Phóng viên (d n truy n): B c a ông là m t nh c trư ng, m c a ông ch nhà n i tr . Không ai trong hai ngư i vư t quá b ng ph thông trung h c. Bà Jane nói v i chúng tôi là quá kh m m m i ñó ñóng vai trò then ch t trong s phát tri n c a ông. Bà Jane: Jack thư ng ôn l i quá kh c a mình, nh ng ñi u t t ñ p và v t v . Phóng viên (d n truy n): Ngư i có nh hư ng l n nh t t i cu c ñ i và con ngư i c a ông chính là m ông. Ông là ngư i con duy nh t có ph i không? Jane: ðúng th . Ngoài ra, bà c sinh ông khá mu n m n khi mà c tư ng như không th có con ñư c n a. Vì v y khi ông ra ñ i, ông tr thành th n tư ng c a bà. Jack Welch: Bà r t t hào v tôi và luôn cho r ng tôi có th làm ñư c m i ñi u. Tôi hơi b ch m nói nên bà luôn nói v i tôi là vì tôi quá thông minh nên cái lư i c a tôi không theo k p nh ng suy nghĩ trong ñ u tôi. Và bà hoàn toàn thuy t ph c tôi v ñi u ñó. Bà luôn thúc ép tôi và hôn tôi khi tôi làm ñư c m t ñi u gì m i m . Vì v y, bà ñã d y tôi m t phong cách s ng t nh : thương yêu nhưng luôn thúc ép và khuy n khích m i ngư i làm vi c h t năng l c c a mình. Thúc ép nhưng g n v i thương yêu: Bà d y tôi ñi u ñó b ng nhi u cách. Phóng viên (d n truy n): Bà ñã d y ông tr thành m t ngư i có tinh th n c nh tranh r t m nh t nh . Jack Welch: Khi tôi h c l p 1, tôi thư ng tr v nhà vào b a trưa. Trư c b a ăn m tôi và tôi thư ng chơi trò “gin”. Và m i khi bà th ng cu c, bà thư ng hét lên sung sư ng: “gin!”. Bà làm cho tôi r t b c và mu n g l i b ng ñư c. Phóng viên (d n truy n): Bà ñã bi n ông thành ngư i luôn tìm ki m chi n th ng khi chơi, khi h c, và c khi ông làm ti n s v k thu t ch t o. Phóng viên (nói chuy n v i Jane): Vài năm trư c ñây ông ph i vào vi n và ph i tr i qua m t cu c ph u thu t tim, ñúng không ? 4 Jane: ðúng th . Ngày hôm trư c khi m , ông nói v i tôi là: “Ngày mai, n u có ñi u gì không hay x y ra mà các bác s mu n bó tay, ñ ng cho phép h b cu c b i vì anh s luôn ñ u tranh ñ ñư c s ng cho dù em có nhìn th y hay không. Phóng viên (d n truy n ): Cu c s ng ch ng ph i lúc nào cũng trong tình tr ng gi a cái s ng và cái ch t, nhưng ông luôn ñ t mình trong tình tr ng như th . La ry (nhân viên): Có m t l n sau b a trưa ông r tôi ñánh bóng bàn, ông nói “tôi có 20 phút”. Bàn bóng ñư c bao quanh b ng r t nhi u headrơ và chúgn tôi lao c ngư i vào ñ giành l i bóng. Tôi chưa t ng th y ai có tinh th n c nh tranh m nh như th trong cu c ñ i. Phógn viên (d n truy n): Chúng tôi cũng chưa t ng th y ai có tinh th n c nh tranh m nh như th . Khi chúgn tôi h i v s ki n mang nhi u tranh cãi 25 năm trư c: GE làm ô nhi m dòng sông g n ñó. Jack WelchL: Câu chuy n M i ngư i ñ t ra là m t công ty, trong bóng t i c a bu i ñêm, t ng h t nh ng ch t th i xu ng dòng sông êm ñ m, t “t ng” ñư c s d ng ñây. Chúng tôi không h “t ng” ch t th i xu ng, chúng tôi ñư c phép ci a chính ph liên bang, c a bang Neư Yo rk ñ làm ñúng nh ng ñi u mà chúng tôi ñã làm. Cô nghĩ là tôi có th làm vi c cho m t công ty mà h có th l a d i như th ? ð i nào tôi làm th , cô Lesly . ðó qu là ñiên r . Tôi hy v ng là tôi không ñ c m xúc l n chi m quá nhi u khi nói t i công vi c. Phóng viên (d n truy n): ông chưa bao gi i b phê phán là thi u c m xúc. Và ông truy n năng lư ng và c m xúc ñó cho m i ngư i GE. Hàng năm ông g p g hàng nghìn nhân viên, và vi t hàng nghìn thư tay g i cho cá nhân nhân viên c a mình. Jack Welch: N u như tôi t o ra ñư c m i quan h cá nhân v i các nhân viên c a công ty, ñó là ñi u quan tr ng, ñó là ñi u làm cho công ty ho t ñ ng t t. Phóng viên: V y là ông ñ h thi ñ u, còn ông ch là c ñ ng viên. Li u có ph i là ông ñã mang nh ng tính cách c a m ông không? Jack Welch: ðó là m t câu h i hay. Tôi thúc ñ y m i ngư i làm vi c h t mình, và tôi cũng luôn ñ ng viên h . Phóng viên: Và khi ông th ng cu c, ông cũng hét lên sung sư ng “gin!”. Phóng viên (d n truy n): Ông th ng cu c r t nhi u trong nh ng năm v a qua. Th m chí báo chí c a th trư ng ch ng khoán g i ông là ngư i anh hùng trong kinh doanh. Tuy nhiên, nhi u nhà phê bình cho r ng ông ép nhân viên t p trung quá m c vào l i nhu n cu i cùng. Phóng viên: Trách nhi m c a m t giám ñ c công ty ñ i v i xã h i là gì? Ph i chăng có nh ng ñi u mà các giám ñ c kinh doanh mang n v i xã h i? Jack Welch: ðúng th ! 5 Phóng viên: Ngoài vi c phát tri n l i nhu n, vi c gi vi c làm cho nhân viên nư c M thì sao? Jack Welch: Trong trư ng h p c a chúng tôi, chúng tôi chuy n r t nhi u vi c làm ra nư c ngoài, th nhưng vi c làm nư c M v n tăng 50.000. Phóng viên: V y v kênh truy n hình NBC thì sao? Nên chăng là GE khi ñã có kênh NBC s không xu t kh u các chương trình b o l c và tình d c ra nư c ngoài? Jack Welch: ðó không ph i là vi c c a tôi. Vi c c a tôi không ph i là xây d ng và phát tri n các chương trình TV. Phóng viên (d n truy n): Nhưng m i ngư i ñ u bi t r ng ông s không khoan như ng n u như kênh NBC b t t h ng. Ông bi t r t nhi u v b t c ho t ñ ng kinh doanh nào c a công ty b t c nơi ñâu trên th gi i. Ông làm vi c h u như c ngày, sau ñó l i ti p t c làm vi c thêm 2 gi n a nhà khi xem TV. Phóng viên: Có ph i là ông có th làm nhi u vi c m t lúc không? (ðúng th ), ông có th v a xem TV, v a ăn t i và v a làm vi c (Bà Jane: và ñ ng th i l ng nghe câu chuy n trao ñ i bàn ăn bên c nh). Phóng viên (d n truy n): M c dù có k năng và s c g ng trong vi c l ng nghe và h c h i, cho ñ n t n g n ñây ông v n không nh n ra t m quan tr ng c a internet. ông nói r ng ông g n như ñã quy t ñ nh ngh hưu và cu i năm 1999 n u như không có bà Jane. Jack Welch: Jane nói v i tôi v Inte rnet trong nhi u năm, nhưng tôi v n không nh n ra. Phóng viên: V y làm sao bà y thuy t ph c ñư c ông? Jack Welch: Jane vào Yahoo, trang “chuy n trò” (chat room). ñó m i ngư i k nh ng câu chuy n th t b a l n l n v tôi và công ty GE. Tôi th y th t là tuy t v i, và c ñ c ti p mãi. (b i vì h nói chuy n v ông, và công ty). Jane: T t c nh ng gì tôi làm ch là m ra m t cánh c a và b o ông hãy nhìn vào ñó, và ông nhìn th y r t nhi u ñi u mà tôi không th nhìn ra. Phógn viên (d n truy n): ñi u mà ông nhìn ra chính là công ngh m i có th làm cho m t công ty l n, gia nua tr l i và năng ñ ng hơn. Jack Welch: Thương m i ñi n t là hơi th cu c s ng c a ngày mai. Phóng viên (d n truy n): Ông cho r ng công ngh m i có th bi n GE thành m t công ty năng ñ ng, và GE có th làm ch thương m i ñi n t như b t c m t công ty ñi n t nào khác. Phóng viên: Sang năm, GE có th s m t ñi m t con ngư i có t m nhìn r ng l n công ty khác có th s tìm ñư c ngư i tương t tu i 65 tu i, 6 Phóng viên: Ông có nghĩ t i chuy n là b t ñ u t ñ u b ng cách m ra m t công ty m i hay không? Jack Welch: Không! Phóng viên: Không? Vì sao? Jack Welch: Tôi không mu n b t ñ u t ñ u. Tôi mu n làm t t hơn nh ng gì ñã có. Phóng viên: Ví như giúp m t công ty l n mà có l là nó ñang chưa ñ t h t năng l c c a nó. Jack Welch : N u tôi làm m t ñi u gì ñó thì kh năng l n là tôi s làm như v y. PHóng viên (d n truy n): Ông ñã có d ki n r i GE vào tháng 4 (1999), nhưng ñã quy t ñ nh l i vào cu i năm sau ñ ñ m b o vi c mua bán và phát tri n công ty Honeywell ñư c ti n hành thu n l i. Jack Welch: Tôi l i ñ ñ m b o cho quá trình chuy n ñ i ñư c hoàn h o. Phóng viên (d n truy n): “Jack nguyên t ” nay ñã tr thành “Jack khôgn th thay th ” Jack Welch: Tôi t ng ñó, t ng b th t b i và thua cu c, nhưng m i ñi u ñ u có chu kỳ c a nó. Nhưng tôi hy v ng s chuy n ñ i s di n ra êm m. Phóng viên (k t lu n): Có r t nhi u ph n ng tích c c trên th trư ng ch ng khoán, GE, Honeywell khi Jack quy t ñ nh trì hoãn vi c ngh hưu c a mình. Tuy nhiên chúng ta cũng không nên ng c nhiên khi th y ông không dành th i gian cho các bu i ăn t i xa hoa mà l i dành cho vi c c i t công ty, và m t l n n a, l i b ng m t h p ñ ng l n nh t và m o hi m nh t trong s nghi p c a mình. 7 ...
View Full Document

This note was uploaded on 02/06/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Tom during the Spring '11 term at FH Joanneum.

Ask a homework question - tutors are online