afspraak maken

afspraak maken - , en …………? Goed idee. / Leuk....

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Persoon A : Hallo. Hoe ……? ………. Zullen we …. .? ( naar de bioscoop/ een kk gaan drinken/ naar een café gaan/een pizza gaan eten/ een ijsje gaan eten/ een patatje gaan eten/ een biertje gaan drinken? Wanneer kun je? Hoe laat spreken we af? Hoe gaan we? Waar spreken we af? Prima. Tot …. Persoon B : Goed
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: , en …………? Goed idee. / Leuk. Maandagavond. /Volgende week woensdag. Om half negen/ Om tien uur/ Om kwart over acht? Met de bus? Op de hoek? Bij de studentenflat? Bij mij thuis? Tot …. . Begroeting : Afspraak maken : Afscheid : Sorry, ik heb geen tijd /geld/…...
View Full Document

This note was uploaded on 10/18/2011 for the course GER 100 taught by Professor Ham during the Fall '11 term at Indiana.

Ask a homework question - tutors are online