handout 1 Nederland algemene informatie fall 2011

Handout 1 Nederland - Nederland heeft een koningin Beatrix(van Oranje-Nassau • De vlag is rood-wit-blauw • De nationale kleur is oranje • Het

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nederland algemeen 1 september , 2011 DP-IU-eh 1 NEDERLAND Nederland ligt in noordwest Europa. De officiële naam is: het Koninkrijk der Nederlanden. Nederland grenst aan Duitsland en België. Holland is een deel van Nederland. Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. (Caribisch Nederland: Bonaire, Saba, Sint Eustatius) Amsterdam is de hoofdstad van Nederland. Nederland heeft 12 provincies.
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Nederland heeft een koningin: Beatrix (van Oranje-Nassau). • De vlag is rood-wit-blauw. • De nationale kleur is oranje. • Het nationale symbool is de leeuw. • Nederlands is een officiële taal in Nederland, België en Suriname. • In Frankrijk (French Flandres) en Duitsland (Low Rhine Country) is Nederlands een ‘minority language’ en in Zuid-Afrika en Indonesië een ‘colonial language’. • Hoeveel mensen spreken Nederlands? ~23 miljoen...
View Full Document

This note was uploaded on 10/18/2011 for the course GER 100 taught by Professor Ham during the Fall '11 term at Indiana.

Ask a homework question - tutors are online