{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

handout 2 Nederland demografie

handout 2 Nederland demografie - Officiële talen...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nederland algemeen 8 september , 2011 DP-IU-eh 1 Het Koninkrijk der Nederlanden bestaat uit: Nederland, Aruba, Curaçao en Sint Maarten. (Caribisch Nederland: Bonaire, Saba, Sint Eustatius) NEDERLAND constitutionele monarchie multicultural society 16e eeuw: eerste groepen immigranten autochtonen en allochtonen percentage allochtonen (± immigrants + descendants) in 2007: 20 % (9% westers/ 11 % niet-westers) (11 % niet-westers = 21% Turken / 19% Marokkanen /19% Surinamers / 7% Antillianen 34%: Irak, Somalië, Iran, China, ….
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Officiële talen: Nederlands en Fries (Aruba, Bonaire en Curacao: Nederlands en Papiaments / St. Maarten/Saba en St. Eustatius: Nederlands en Engels) BELGIË ‘federal parliamentary democracy under a constitutional monarchy’ hoofdstad: Brussel staatshoofd: koning Albert II (sinds 1993); inwoners:10,4 miljoen etnische groepen: Vlaams 58%, Waals 31%, gemixt en anders 11% talen: Nederlands (officieel) 60%, Frans (officieel) 40%, Duits (officieel) minder dan 1%, (legally bilingual (Dutch and French)...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}