handout 4 geschiedenis 1

handout 4 geschiedenis 1 - 1579 Unie van Utrecht 7...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nederland geschiedenis 6 oktober , 2011 DP-IU-eh 1 Een paar verschillende namen voor Nederland deel van het Romeinse Rijk (part of Roman Empire, only southern part) 50 BC – 400 AD de Lage Landen (the low countries) 1477-1555 de Habsburgse Nederlanden de 17 provincies (the 17 provinces) Philip II 1555: Spaans o 80-jarige oorlog/ de opstand (1568-1648) Willem van Oranje (1533-1584): de vader des vaderlands
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 1579: Unie van Utrecht: 7 noordelijke provincies 1588 The Dutch Republic / The United Provinces (Holland) 1648: Vrede van Munster 1815: Koning Willem I 1830: Nederland en België gescheiden 1840: Holland gesplitst in Noord- en Zuid-Holland Nederland geschiedenis 6 oktober , 2011 DP-IU-eh 1 de 17 provincies...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

handout 4 geschiedenis 1 - 1579 Unie van Utrecht 7...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online