handout prinsjesdag

handout prinsjesdag - Wat doet de Koningin Zij leest de...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Handout 4 prinsjesdag + eten en drinken 22 september, 2011 DP-IU-eh 1 De derde dinsdag van september Dat is Prinsjesdag in Nederland. Prinsjesdag is de opening van het Nederlandse parlement. Het parlement is in ‘s-Gravenhage. (Den Haag). De Koningin woont in Den Haag. Zij opent het parlement. Hoe gaat zij naar het parlement (het binnenhof)?
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Wat doet de Koningin? Zij leest de Troonrede. Eten en drinken Waar kun je iets fris kopen en drinken? het ontbijt Wat eet jij voor ontbijt? Wat eten de meeste Amerikanen voor ontbijt? En Nederlanders? de lunch Wat eet jij voor lunch? En Nederlanders? het avondeten / warm eten Wat eet jij voor avondeten? En Nederlanders?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online