CHÆ¯Æ NG V - CHNG V NH GI HIU QU KINH T Phn b ngun vn...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH NG V ƯƠ : ĐÁNH GIÁ HI U QU KINH T Phân bô nguôn vôn ban đâu ̉ ̀ ́ ̀ 2.1. C c u v n d án: ơ ấ C C U V N D ÁN Ơ Ấ Đ n v : ơ VNĐ H ng m c Chi phí Chú thích I/ V n c đ nh ố ị 1/ H p đ ng thuê đ a đi m 100.000.000 Tr tr c 3 tháng+ đ t ướ c c 2 tháng 2/ S a ch a, c i t o đ a ả ạ đi m 46.000.000 * Chi phí v t li u 30.000.000 * Chi phí thi công 13.000.000 * Chi phí nhân công l p đ t đi n n c ướ 3.000.000 3/ Thuê ki n ế trúc s thi t ư ế k ế 9.000.000 4/ L p đ t bàn gh ế 47.200.000 * Bàn gh ngoài tr i ế 2.000.000 2 b * Bàn gh trong nhà ế 12.000.000 8 b * B salon 32.000.000 8 b * Gía sách g 500.000 4 giá * Đ t g đ sách và đ trang trí 700.000 20 t m 5/ D ng c nhà b p ế 34.090.000 * Máy xay sinh t 1.560.000 2 máy * Máy ép hoa qu 600.000 * Máy toast 500.000 * Máy pha cà phê 12.000.000 * Máy đánh tr ng 380.000 * Bình l c 250.000 3 cái (2 to + 1 nh ) * T l nh ủ ạ 4.500.000 * May hut mui ́ ́ ̀ 2.000.000 * B p ga ế 2.000.000 1 b p ga đôi ế * Máy l c n c ướ 3.000.000
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
* Bát 900.000 30 cái (đ t Bát Tràng) * Đĩa to 750.000 30 cái (đ t Bát Tràng) * Đĩa nh 500.000 30 cái (đ t Bát Tràng) * Thìa, dĩa 450.000 45 b * C c s nh 560.000 50 cái (đ t Bát Tràng) * C c s to 400.000 20 cái (đ t Bát Tràng) * B tách, đĩa 600.000 30 b (đ t Bát Tràng) * Ly, c c th y tinh các lo i 2.840.000 12 b * Phin cà phê 300.000 30 phin 6/ N i th t 16.750.000 * Bar 3.000.000 G ép * Giá đ ng ly trên bar 1.000.000 Inox * Giá đ ng c c 400.000 2 giá * Giá đ ng bát đĩa 100.000 1 giá * Giá đ ng r u ượ 250.000 1 giá * R u các lo i ượ 5.000.000 * Qu t 7.000.000 6 qu t treo t ng+ ườ 6 qu t cây 7/ L p bình nóng l nh 1.160.000 8/ Làm menu 1.000.000 10/ Chi phí hòa m ng 330.000 FPT 12/ Modem wifi 1.400.000 2 cái 13/ L p đi u hòa nhi t đ ệ ộ 14.500.000 2 cái 14/ H th ng âm thanh ệ ố 12.600.000 2 b loa + 2 ampli 15/ Trang trí 14.750.000 * V t ng ườ 9.000.000 450.000/m 2 * Đ trang trí 3.000.000 N n,hoa gi ,bình hoa… ế * Màu v , bút v 300.000 * S n x t ơ 250.000 * Tranh t ng ườ 1.000.000 10 tranh(in) * Khung tranh 700.000 10 khung * Cây c nh 500.000 Ch u hoa, cây xanh 16/ H th ng chi u sáng ệ ố ế 10.560.000 * Đèn tr n th 1.800.000 10 cái * Đèn chìm 1.200.000 40 cái * Đèn c u thang 560.000 2 cái * Đen chum ̀ ̀ 6.000.000 3 cai ́ * Đèn câu ngoài c a 1.000.000 4 cái 17/ Đăng kí kinh doanh 200.000 18/ D phòng v n c đ nh ố ị 15.460.000
Background image of page 2
T ng v n c đ nh ố ị 325.000.00
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/10/2011 for the course ECON 101 taught by Professor Fdz during the Spring '11 term at Bluffton University.

Page1 / 12

CHÆ¯Æ NG V - CHNG V NH GI HIU QU KINH T Phn b ngun vn...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online