CHÆ¯Æ NG V - CHNG V NH GI HIU QU KINH T Phn b ngun vn...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
CH NG V ƯƠ : ĐÁNH GIÁ HI U QU KINH T Phân bô nguôn vôn ban đâu ̉ ̀ ́ ̀ 2.1. C c u v n d án: ơ C C U V N D ÁN Ơ Đ n v : ơ VNĐ H ng m c Chi phí Chú thích I/ V n c đ nh 1/ H p đ ng thuê đ a đi m 100.000.000 Tr tr c 3 tháng+ đ t ướ c c 2 tháng 2/ S a ch a, c i t o đ a đi m 46.000.000 * Chi phí v t li u 30.000.000 * Chi phí thi công 13.000.000 * Chi phí nhân công l p đ t đi n n c ướ 3.000.000 3/ Thuê ki n ế trúc s thi t ư ế k ế 9.000.000 4/ L p đ t bàn gh ế 47.200.000 * Bàn gh ngoài tr i ế 2.000.000 2 b * Bàn gh trong nhà ế 12.000.000 8 b * B salon 32.000.000 8 b * Gía sách g 500.000 4 giá * Đ t g đ sách và đ trang trí 700.000 20 t m 5/ D ng c nhà b p ế 34.090.000 * Máy xay sinh t 1.560.000 2 máy * Máy ép hoa qu 600.000 * Máy toast 500.000 * Máy pha cà phê 12.000.000 * Máy đánh tr ng 380.000 * Bình l c 250.000 3 cái (2 to + 1 nh ) * T l nh ủ ạ 4.500.000 * May hut mui ́ ́ ̀ 2.000.000 * B p ga ế 2.000.000 1 b p ga đôi ế * Máy l c n c ướ 3.000.000
Image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
* Bát 900.000 30 cái (đ t Bát Tràng) * Đĩa to 750.000 30 cái (đ t Bát Tràng) * Đĩa nh 500.000 30 cái (đ t Bát Tràng) * Thìa, dĩa 450.000 45 b * C c s nh 560.000 50 cái (đ t Bát Tràng) * C c s to 400.000 20 cái (đ t Bát Tràng) * B tách, đĩa 600.000 30 b t Bát Tràng) * Ly, c c th y tinh các lo i 2.840.000 12 b * Phin cà phê 300.000 30 phin 6/ N i th t 16.750.000 * Bar 3.000.000 G ép * Giá đ ng ly trên bar 1.000.000 Inox * Giá đ ng c c 400.000 2 giá * Giá đ ng bát đĩa 100.000 1 giá * Giá đ ng r u ượ 250.000 1 giá * R u các lo i ượ 5.000.000 * Qu t 7.000.000 6 qu t treo t ng+ ườ 6 qu t cây 7/ L p bình nóng l nh 1.160.000 8/ Làm menu 1.000.000 10/ Chi phí hòa m ng 330.000 FPT 12/ Modem wifi 1.400.000 2 cái 13/ L p đi u hòa nhi t đ 14.500.000 2 cái 14/ H th ng âm thanh 12.600.000 2 b loa + 2 ampli 15/ Trang trí 14.750.000 * V t ng ườ 9.000.000 450.000/m 2 * Đ trang trí 3.000.000 N n,hoa gi ,bình hoa… ế * Màu v , bút v 300.000 * S n x t ơ 250.000 * Tranh t ng ườ 1.000.000 10 tranh(in) * Khung tranh 700.000 10 khung * Cây c nh 500.000 Ch u hoa, cây xanh 16/ H th ng chi u sáng ế 10.560.000 * Đèn tr n th 1.800.000 10 cái * Đèn chìm 1.200.000 40 cái * Đèn c u thang 560.000 2 cái * Đen chum ̀ ̀ 6.000.000 3 cai ́ * Đèn câu ngoài c a 1.000.000 4 cái 17/ Đăng kí kinh doanh 200.000 18/ D phòng v n c đ nh 15.460.000
Image of page 2
T ng v n c đ nh 325.000.00 0 II/ V n l u đ ng ư 1/ Thuê đ a đi m 40.000.000 2 tháng 2/ Tr l ng cho nhân viên ươ 29.000.000 1 tháng 3/ Ti n đi n, n c ướ 2.000.000 1 tháng 4/ Nguyên v t li u 15.000.000 1 tháng 5/ Marketing 3.000.000 6/ Chi phí b o d ng thi t ưỡ ế b 300.000 Đi u hòa, âm thanh, anh ́ sang ́ 7/ D phòng v n l u đ ng ư 15.700.000 T ng v n l u đ ng ư 105.000.00 0 T ng ngu n v n ban đ u 430.000.000 2.2. Kh u hao tài s n c đ nh: KH U HAO TÀI S N C Đ NH
Image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern