T024 - Lêi më ®Çu TriÕt häc ra ®êi vμ ph¸t triÓn...

Download Document
Showing pages : 1 - 3 of 25
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
Lêi më ®Çu TriÕt häc ra ®êi vμ ph¸t triÓn cho ®Õn nay ®· cã lÞch sö gÇn 3000 n¨m. Sù ph¸t triÓn nh÷ng t tëng triÕt häc cña nh©n lo¹i lμ mét qu¸ tr×nh kh«ng ®¬n gi¶n. Cuéc ®Êu tranh gi÷a chñ nghÜa duy vËt vμ chñ nghÜa duy t©m, vμ g¾n víi nã lμ cuéc ®Êu tranh gi÷a c¸c ph¬ng ph¸p nhËn thøc hiÖn thùc – ph¬ng ph¸p biÖn chøng vμ ph¬ng ph¸p siªu h×nh - tuy lμ c¸i trôc xuyªn suèt lÞch sö triÕt häc, lμm nªn c¸i “logic néi t¹i kh¸ch quan” cña sù ph¸t triÓn, song lÞch sö diÔn biÕn cña nã l¹i hÕt søc phøc t¹p. TriÕt häc M¸c lμ mét hÖ thèng triÕt häc khoa häc vμ c¸ch m¹ng, chÝnh v× vËy nã ®· trë thμnh thÕ giíi quan vμ ph¬ng ph¸p luËn khoa häc cña giai cÊp c«ng nh©n vμ nh©n lo¹i tiÕn bé trong thêi ®¹i míi. TriÕt häc M¸c ®· kÕ thõa nh÷ng tinh hoa, tõ ®ã ®a ra nh÷ng nguyªn lý khoa häc gióp con ngêi nh©n thøc ®óng vμ c¶i t¹o thÕ giíi. Sù ra ®êi triÕt häc M¸c t¹o nªn sù biÕn ®aei cã ý nghÜa c¸ch m¹ng trong lÞch sö ph¸t triÓn triÕt häc cña nh©n lo¹i. C.M¸c vμ Ph.¡ngghen ®· kÕ thõa mét c¸ch cã phª ph¸n nh÷ng thμnh tùu t duy nh©n lo¹i, s¸ng t¹o nªn chñ nghÜa duy vËt triÕt häc triÖt ®Ó, kh«ng ®iÒu hoμ víi chñ nghÜa duy t©m vμ phÐp siªu h×nh. §Ó x©y triÕt häc duy vËt biÖn chøng, M¸c ®· ph¶i c¶i c¶ chñ nghÜa 1
Background image of page 1
duy vËt cò vμ c¶ phÐp biÖn chøng duy t©m cña Hªghen. §ã lμ mét cuéc c¸ch m¹ng thËt sù trong häc thuyÕt vÒ x· héi, mét trong nh÷ng yÕu tè chñ yÕu cña bíc ngoAEt c¸ch m¹ng mμ M¸c vμ ¡ngghen ®· thùc hiÖn trong triÕt häc. V× vËy em nghiªn cøu vÊn ®Ò “Ph©n tÝch thùc chÊt cña cuéc c¸ch m¹ng trªn lÜnh vùc triÕt häc do M¸c - ¡ngghen thùc hiÖn – ý nghÜa cña vÊn ®Ò ®ã” cho bμi tiÓu luËn cña m×nh. Néi dung 1. VÊn ®Ò c¬ b¶n cña triÕt häc TriÕt häc lμ hÖ thèng nh÷ng quan ®iÓm chung vÒ thÕ giíi, nã xuÊt hiÖn vμo thêi kú ph¸t sinh vμ ph¸t triÓn cña x· héi chiÕm h÷u n« lÖ ë thêi cae ®¹i, vμo kho¶ng tõ thÕ kû VIII ®Õn thÕ kû VI tr íc c«ng nguyªn víi nh÷ng thμnh tùu rùc rì trong c¸c nÒn triÕt häc cae ®¹i ë Trung Quèc, Ên §é vμ Hy L¹p. Trong gÇn 3000 n¨m tån t¹i vμ ph¸t triÓn, triÕt häc cã nhiÒu tr êng ph¸i vμ hÖ thèng kh¸c nhau. C¸c hÖ thèng vμ tr êng ph¸i ®ã ph¶n ¸nh tr×nh ®é ph¸t triÓn vÒ kinh tÕ – x· héi, chÝnh trÞ vμ tr×nh ®é ph¸t triÓn cña c¸c tri thøc khoa häc tù nhiªn cña c¸c níc. 2
Background image of page 2
LÏ ®¬ng nhiªn, sù ph¶n ¸nh ®ã tuú thuéc vμo lËp tr êng cña c¸c giai cÊp nhÊt ®Þnh.
Background image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Create a FREE account now to get started. Log In

The email address you entered is not valid. The email address you provided is already in use.
Your username must be at least 5 characters. Your username must consist of only alphanumeric characters. Your username must contain at least one letter. Your username contains inappropriate language. Another user has already claimed this username.
Your password must be at least 6 characters in length.
{[ $select.selected.label ]} Please select a valid school.
By creating an account you agree to our Privacy Policy, Terms of Use, and Honor Code.
Create my FREE account Processing...
or
Sign Up with Facebook

We will never post anything without your permission.

Already on Course Hero? Log In