T049

Download Document
Showing pages : 1 - 4 of 17
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: Li ni u Trong qu trnh vn ng v pht trin ca s vt lun lun xy ra mu thun, l mu thun gia cc yu t trong bn thn s vt hay mu thun gia cc s vt vi nhau. Trit hc Mc-Lnin ch ra, mu thun l mt tt yu khch quan, mang tnh phae bin v c a dng cc loi mu thun. Xc nh ng tng loi mu thun s cho php con ngi tm ra c nhng gii php ph hp, ti u gii quyt mu thun, to iu kin thc y s vt pht trin. T l lun mu thun, ta xem xt mi quan h gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t. Ton cu ho kinh t l xu th tt yu khch quan trong giai on hin nay, xu th ny ang b mt s nc pht trin v cc tp on kinh t t bn xuyn quc gia chi phi, cha ng nhiu mu thun, va c mAEt tch cc va c mAEt tiu cc, va c hp tc va c u tranh, va to ra nhng c hi cho s pht trin nhng cng va c nhng thch thc i vi cc quc gia, nht l cc quc gia ang trnh km pht trin nh Vit Nam. V ton cu ho l mt xu th, mt qu trnh khch quan cho nn khng th o ngc. Trong iu kin th gii ngy nay, cc quc gia khng th ty chay hon ton ton cu ho hoAEc ng ngoi qu trnh ton cu ho. Vn i vi cc quc gia l, phi c chin lc thch ng v khn 1 ngoan vt qua thch thc v chp ly thi c, ng thi phi c thc gi vng ch quyn quc gia, c lp dn tc, bo v ton vn lnh thae a quc gia dn tc mnh n ch pht trin v phn vinh. Tc l phi tm ra cc gii php ph hp gii quyt tt mu thun gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t. Tr c yu cu thc t AEt ra nh vy, nn ti chn ti nghin cu " Php bin chng v mu thun v vic phn tch mu thun gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t ". Kt cu bi vit gm hai phn: Phn I l l lun php bin chng v mu thun, trong a ra nh ngha v mu thun, cc loi mu thun v mi quan h gia chng. Phn II l phn tch mu thun gia xy dng kinh t c lp t ch vi hi nhp kinh t quc t; trn c s a ra khuyn ngh gii quyt mt cch tt nht cc mu thun . Chn ti ph hp vi bn thn, em lp k hoch nghin cu v tri qua qu trnh nghin cu khoa hc thc s, t thu thp, x l thng tin n taeng hp v vit bo co. Bi tiu lun phn nh mt nhn quan khoa hc ca ngi vit v l lun mu thun v x l mu thun trong thc tin gia xy dng kinh t c lp t ch 2 vi hi nhp kinh t quc t. Tuy nhin, do hn ch v thi gian v vi hi nhp kinh t quc t....
View Full Document