T049 - Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vμ...

Download Document
Showing pages : 1 - 3 of 17
This preview has blurred sections. Sign up to view the full version! View Full Document
Lêi nãi ®Çu Trong qu¸ tr×nh vËn ®éng vμ ph¸t triÓn cña sù vËt lu«n lu«n xÈy ra m©u thuÉn, ®ã lμ m©u thuÉn gi÷a c¸c yÕu tè trong b¶n th©n sù vËt hay m©u thuÉn gi÷a c¸c sù vËt víi nhau. TriÕt häc M¸c-Lªnin ®· chØ ra, m©u thuÉn lμ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, mang tÝnh phae biÕn vμ cã ®a d¹ng c¸c lo¹i m©u thuÉn. X¸c ®Þnh ®óng tõng lo¹i m©u thuÉn sÏ cho phÐp con ngêi t×m ra ®îc nh÷ng gi¶i ph¸p phï hîp, tèi u ®Ó gi¶i quyÕt m©u thuÉn, t¹o ®iÒu kiÖn thóc ®Èy sù vËt ph¸t triÓn. Tõ lÝ luËn m©u thuÉn, ta xem xÐt mèi quan hÖ gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Toμn cÇu ho¸ kinh tÕ lμ xu thÕ tÊt yÕu kh¸ch quan trong giai ®o¹n hiÖn nay, xu thÕ nμy ®ang bÞ mét sè níc ph¸t triÓn vμ c¸c tËp ®oμn kinh tÕ t b¶n xuyªn quèc gia chi phèi, chøa ®ùng nhiÒu m©u thuÉn, võa cã mAEt tÝch cùc võa cã mAEt tiªu cùc, võa cã hîp t¸c võa cã ®Êu tranh, võa t¹o ra nh÷ng c¬ héi cho sù ph¸t triÓn nhng còng võa cã nh÷ng th¸ch thøc ®èi víi c¸c quèc gia, nhÊt lμ c¸c quèc gia ®ang ë tr×nh ®é kÐm ph¸t triÓn nh ViÖt Nam. V× toμn cÇu ho¸ lμ mét xu thÕ, mét qu¸ tr×nh kh¸ch quan cho nªn kh«ng thÓ ®¶o ngîc. Trong ®iÒu kiÖn thÕ giíi ngμy nay, c¸c quèc gia kh«ng thÓ tÈy chay hoμn toμn toμn cÇu ho¸ hoAEc ®øng ngoμi qu¸ tr×nh toμn cÇu ho¸. VÊn ®Ò ®èi víi c¸c quèc gia lμ, ph¶i cã chiÕn lîc thÝch øng vμ kh«n 1
Background image of page 1
ngoan ®Ó vît qua th¸ch thøc vμ chíp lÊy thêi c¬, ®ång thêi ph¶i cã ý thøc gi÷ v÷ng chñ quyÒn quèc gia, ®éc lËp d©n téc, b¶o vÖ toμn vÑn l·nh thae ®Ó ®a quèc gia d©n téc m×nh ®Õn chç ph¸t triÓn vμ phån vinh. Tøc lμ ph¶i t×m ra c¸c gi¶i ph¸p phï hîp ®Ó gi¶i quyÕt tèt m©u thuÉn gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tríc yªu cÇu thùc tÕ ®AEt ra nh vËy, nªn t«i ®· chän ®Ò tμi nghiªn cøu " PhÐp biÖn chøng vÒ m©u thuÉn vμ viÖc ph©n tÝch m©u thuÉn gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ ". KÕt cÊu bμi viÕt gåm hai phÇn: PhÇn I lμ lÝ luËn phÐp biÖn chøng vÒ m©u thuÉn, trong ®ã ®a ra ®Þnh nghÜa vÒ m©u thuÉn, c¸c lo¹i m©u thuÉn vμ mèi quan hÖ gi÷a chóng. PhÇn II lμ ph©n tÝch m©u thuÉn gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ; trªn c¬ së ®ã ®a ra khuyÕn nghÞ ®Ó gi¶i quyÕt mét c¸ch tèt nhÊt c¸c m©u thuÉn ®ã. Chän ®Ò tμi phï hîp víi b¶n th©n, em lËp kÕ ho¹ch nghiªn cøu vμ ®· tr¶i qua qu¸ tr×nh nghiªn cøu khoa häc thùc sù, tõ thu thËp, xö lý th«ng tin ®Õn taeng hîp vμ viÕt b¸o c¸o. Bμi tiÓu luËn ®· ph¶n ¸nh mét nh·n quan khoa häc cña ngêi viÕt vÒ lÝ luËn m©u thuÉn vμ xö lý m©u thuÉn trong thùc tiÔn gi÷a x©y dùng kinh tÕ ®éc lËp tù chñ 2
Background image of page 2
víi héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ. Tuy nhiªn, do h¹n chÕ vÒ thêi gian vμ
Background image of page 3
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Create a FREE account now to get started. Log In

The email address you entered is not valid. The email address you provided is already in use.
Your username must be at least 5 characters. Your username must consist of only alphanumeric characters. Your username must contain at least one letter. Your username contains inappropriate language. Another user has already claimed this username.
Your password must be at least 6 characters in length.
{[ $select.selected.label ]} Please select a valid school.
By creating an account you agree to our Privacy Policy, Terms of Use, and Honor Code.
Create my FREE account Processing...
or
Sign Up with Facebook

We will never post anything without your permission.

Already on Course Hero? Log In