{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ANONG TIGAISIP MO- literary

ANONG TIGAISIP MO- literary - `ANONG TIGAISIP MO RLavisto...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
` ANONG TIGAISIP MO? RLavisto BSCE 4 Banggi, alas otso imedya na ki banggi. Tigahiling ko si elisa mintras nagasakay sa jeep. Nawalat ako digdi, wara na akong maginibo kundi hilingon na lang sya habang padiit diit syang nawawara sa pag iling ko. Sarong sarakyan kada segundo an nagaagi na behikulo sa ampang ko. Mapundo tas mahali, may mababa asin may masakay. Sa likod ko may mga nagakaon sa sarong sikat na fast food chain, sa ampang ko may nagapaxerox, sa too ko may nagbabakal kang bulong sa sarong botika, asin sa wala ko may mga estudyante na nagyuyosi. Sa inotan ko, may nagsusuriyaw man sa hibi. May tigalamayan sa sarong simbahan. “ano kaya?” apot ko sa sadiri ko, “ano kaya an tigaisip nya? Nya, nya, asin sya”. Dakolong akong apot sa buhay ko, non sense man ngani. Actually baga, dapat dai man akong labot, bakon? Wara lang, naisip ko lang. Di mo yan naiisip everytime na malaog o maluwas ka kang divine? Ano man tigaisip mo? Siguro tigaisip mo na late ka na, o kaya kung anong gigibuhon tadtaod sa english, sa
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern