ANONG TIGAISIP MO- literary

ANONG TIGAISIP MO- literary - ` ANONG TIGAISIP MO? RLavisto...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ` ANONG TIGAISIP MO? RLavisto BSCE 4 Banggi, alas otso imedya na ki banggi. Tigahiling ko si elisa mintras nagasakay sa jeep. Nawalat ako digdi, wara na akong maginibo kundi hilingon na lang sya habang padiit diit syang nawawara sa pag iling ko. Sarong sarakyan kada segundo an nagaagi na behikulo sa ampang ko. Mapundo tas mahali, may mababa asin may masakay. Sa likod ko may mga nagakaon sa sarong sikat na fast food chain, sa ampang ko may nagapaxerox, sa too ko may nagbabakal kang bulong sa sarong botika, asin sa wala ko may mga estudyante na nagyuyosi. Sa inotan ko, may nagsusuriyaw man sa hibi. May tigalamayan sa sarong simbahan. ano kaya? apot ko sa sadiri ko, ano kaya an tigaisip nya? Nya, nya, asin sya. Dakolong akong apot sa buhay ko, non sense man ngani. Actually baga, dapat dai man akong labot, bakon? Wara lang, naisip ko lang. Di mo yan naiisip everytime na malaog o maluwas ka kang divine? Ano man tigaisip mo? Siguro tigaisip mo na late ka na, o kaya kung anong gigibuhon tadtaod sa english, sa man tigaisip mo?...
View Full Document

Page1 / 2

ANONG TIGAISIP MO- literary - ` ANONG TIGAISIP MO? RLavisto...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online