{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chat with CL -...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
 you have just received a funny chat sound, go to  http://tiny.cc/GetChatSoundsToday  to see  nailing m n boi grad ta? grade eu padi. .may grade na. .wohoooo!!!!!! pira nagpasar? katakot gri bagsak aq hai ilinga na padi sa internet sa student log in. .grabe padi!! ugmahon ako. . pasado!! grabe. .to the max. cge daw. . panu ang site? pota kikurab aq boi hai bta sbi mparemedial n nman tsk ok. lang magremedial. . search mo muna sa google. .aram mo man gayud an password mo. potang ok. . pagnasala. . mabagsak bta relax mode naq ngunyan lingaw q na boi anu website? relax lang padi. . hababaon su grade ko sa hydraulics.hehe. . pira? website boi kaipuhan q heheh 2.4 haha. .maski 3.0 ugmahon nako. .hehe iu tlga ,maski aq tang ina xit kikurab aq search mo muna sa google ang DWCL, tas maluwas n duman ang student login. . click mo na lang. tapos? dai man ngaluwas men? s theory pira ka?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: http://student.legazpi.dwc.ph/cgi-bin/qcgi/school/student/2a5131217c20d589788566c8-04708105-75d6c96f7f3362202236d46f yan yung sakin. . sa theory, ok. lang padi. . pira? wra dai ngaluwas log in sko tsk basta padi. .hehe dai ka na kuraban, pasado gani ako. .syempre, pati ika. nta basta? click mo itong tinaram ko na website. . 1.4 padi. .sa theory tang siram padi mauragun ka tlga aki ka ki dios heheh tugang m c bertong bad3p anep padi dai man ngaluwas tang xit mpadivine aq ajan pota kikurab aq hehe. . pasado an. . s iling m pasado daw kmi ni castillo boi? ta man madaling sbhin hehhe eu. . kamo pa. . maurag kamo. . potang maurag hahha. . kapatid ko palan ah. . aki ako sa luwas. amu. . hahahaha eu. . taraman mo ko pag naaraman mo na. yes sir cge padi ta ngapritos aq matutong hahaha ingat padi s 25. . iu?...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 2

chat with CL -...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online