NG FORM ni BOBONG KAMOTE 08

NG FORM ni BOBONG KAMOTE 08 - N.G FORM ni BOBONG KAMOTE 08...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
N.G. FORM ni BOBONG KAMOTE ’08 Ako si Bobong Kamote, sarong Engineering student. Siguro nag wawonder ka nata iyan an ngaran ko. Oo, tigaamin ko man na bako ako matali kaya ngani binansagan ako kang mga kaklase ko na kamote ta pirme ako nangangamote sa klase. Pero bako ako patal. Warang concept sa mundo na an sarong taw, patal. Igwa lang ki dai nag-aadal. .. asin duman ako nakakaag. Saro akong normal na estudyante na may pangarap pero dahil sa kaugakan ko, dai ko napapakaray an buhay ko. Actually ngani, duwa ngonyan an bagsak kong subject, theology asin humanities. Dipisilon kaya an mga quiz sa mga subject na an. Grabe!, garo may board exam kaining subjects na ini. Pag exam baga, maski anuhon ko pa an payo ko para marumdoman an mga nileksyon na bako ko man inadalan, dai ko talaga naruromdoman. Nakakarelate ka no? Hehe. Kang naaraman ini kang padaba kong ina, imajinon mo na an ngimot kang sarong ina na garo makina an madadangog mo. Iyan an ina ko. Pero, normal man lang an, aram ko. Bako ako patal, maski “patal” sana an pirme kong nadadangog kay mudrax. Pero neber ako nadiscourage asin dai ako nagtutubod sa iya. Sa totoo lang, sawa na ako makonsensya. Makonsensya na pirme ako bagsak asin pirme ko naiiling an registrar every end of the sem, pirme kaya ako nagpapass ki NG form duman. Halos dai ko na ngani marumdoman kon pirang beses nya na tinaram na “yaon ka na naman?”. Pero an dai ko malingawan, itong nakasabayan ko si Julia. Kaito pa man, sanay na akong makasabay sa registrar an mga magayon na estudyante ta nagatubod ako na kadaklan sa mga magayon, bako man matali. Pero, iba eh. Iba na
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
ngonyan. Si Julia, singkit, maputi, halaba an buhok, medyo maniwang, sarong
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 4

NG FORM ni BOBONG KAMOTE 08 - N.G FORM ni BOBONG KAMOTE 08...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online