SINO SI KAMOTE - ANG COLLEGE ADVENTURE ni Bobong kamote Ako...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
ANG COLLEGE ADVENTURE ni Bobong kamote Ako si Bobong Kamote, engineering major. Isa ako sa mga estudyanteng walang ibang naisip na kurso at pumasok sa isang kursong pinagsisisihan kong pasukan. Pinilit lamang ako ni itay sa kursong ito, at si inay ang nag-ayos ng lahat upang makapag-enrol ako. Kaya naman, tinatamad akong mag-aral ng mga kung ano anong bagay na di ko naman naiintintindihan. Sa katunayan, dalawa ngayon ang and bagsak kong subject, English plus at theology. Nung nalaman ito ni itay, pinagalitan nya ako, alangan naman naglulukso pa sya sa tuwa diba? Kaya ayon, binawasan pa ang allowance kong pinagkakasya ko sa pagkain ng dalawang beses sa isang araw (‘yung pangdinner, nilalaan ko sa pangdota, sssshhh lang ah?), pamasahe,at boarding house sa Brgy. 2. Madalas akong nagtatago, nagkukunwaring tulog, o kaya nama’y matagal umuwi para lang makaiwas sa araw araw na pagsingil ni tiya sa limang buwang boarding fee ko na di ko pa binabayaran. Ang sosyal ni tiya, boarding fee daw. Haha! Sa madaling salita, mahirap lang ako at awang awa ako sa sarili ko dahil sa sinasapit kong pagdurusa dulot ng pag-aaral, si tiya, at ang bagsak kong subjects. Nakakapagod na. Ngunit sa kabila ng pagdurusang ito, ay nagagawa ko pang sumama sa mga yaya ng kapwa kong nagdurusang mga boardmates. Bar hopping paminsan minsan ‘pag byernes dahil walang pasok kinaumagahan, lalo na’t andun lagi ang hinahanap ng aking mga mata na tila ang saya saya tuwing nakasalimuha ang mga positibong enerhiya mula sa kagandahan ng
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/10/2011 for the course DPWH research taught by Professor Enr.marietapadilla during the Spring '11 term at Divine Word.

Page1 / 3

SINO SI KAMOTE - ANG COLLEGE ADVENTURE ni Bobong kamote Ako...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online