sosyalbilimleryukseklisans

sosyalbilimleryukseklisans - BLECK NVERSTES REKTRLNDEN...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü’ne 2011-2012 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tezli Yüksek Lisans Programlarına öğrenci alınacaktır. BAġVURU ġARTLARI 1. ALES sınavından; başvurulan programın ön gördüğü puan türünde yüksek lisans için en az 55 puan almış olmak şartı aranmaktadır. 2. Ziraat Bankası 118-49556911-5006 numaralı Bilecik Üniversitesi hesabına 75 TL müracaat ücretini yatırdıktan sonra https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresinden Ön Kayıt yapılacak ve başvuru formu ile dekontun aslı Kesin Kayıtta Enstitüye teslim edilecektir. ÖN KAYIT ĠÇĠN YAPILMASI GEREKEN ĠġLEMLER Anabilim dallarına başvurular internet üzerinden yapılacaktır. Adaylar, https://obs.bilecik.edu.tr//ogrenci/yonetim/enstitubasvuru.aspx internet adresindeki başvuru formunu doldurduktan sonra kaydet ve yazdır butonuna basılarak başvuru formunun çıktısı alınacaktır. Kesin kayıt sırasında başvuru formu ile dekontun aslı enstitüye teslim edilecektir. DEĞERLENDĠRME
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 2

sosyalbilimleryukseklisans - BLECK NVERSTES REKTRLNDEN...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online