LFOPANALHIOmai10

LFOPANALHIOmai10 - Oppgave 1 (25 %) Resultater fra QM: a)...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Oppgave 1 (25 %) Resultater fra QM: a) Maximin = 0 ved ikke å lansere. b) Maximax = 27 000 000 for produkt 2. c) EMV max = – 1 000 000 * 0.8 + 27 000 000 * 0.2 = 4 600 000 for produkt 2. d) 0.2 * 27 000 000 – 4 600 000 = 800 000. e) Beslutningstre: Beste beslutning er å selge for 2 500 000. EMV av å lansere er 1 840 000.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
f) Beslutningstreet kan vises slik: Hvis det testes og produktet lanseres og blir en suksess, blir netto resultat 17 00 000 – 1 000 000 – 500 000 = 15 500 000. Hvis det blir fiasko blir resultatet – 700 000 – 1 000 000 – 500 000 = - 2 200 000. Hvis det ikke lanseres, blir resultatet – 700 000 – 500 000 = - 1 200 000- EMV (6) = 15 500 000 * 0.9 – 2 200 000 * 0.1 = 13 730 000 EMV (8) = 15 500 000 * 0.1 – 2 200 000 * 0.9 = -430 000 Uansett utfall av testen bør produktet lanseres. EMV (2) = 13 730 000 * 0.22 – 430 000 * 0.78 = 2 685 200. Testen bør foretas og produktet lanseres. g) EVSI = 2 685 200 – 2 500 000 + 500 000 = 685 200. Oppgave 2 (35 %) a) Problemet som skal løses er: Max DB = 1800X1 + 1600X2 gitt at: 2X1 + 2X2 <= 300 1X1 + 1.5X2 <= 192 2X1 + 1.5X2 <= 252 1.5X1 + 1.5X2 <= 252 0.5X1 - X2 <= 0
Background image of page 2
b) Initialtablået kan vises slik c) Optimalløsningen er 60X1 og 88X2. Dekningsbidrag blir 248 800. d) Vi kan vise at det er brukt: 2 * 60 + 2 * 88 = 196 arbeidstimer 1 * 60 + 1.5 * 88 = 192 enheter A 2 * 60 + 1.5 * 88 = 252 enheter B 1.5 * 60 + 1.5 * 88 = 222 enheter C Vi ser at all kapasiteten er brukt av ingrediens A og B. Hva gjelder den siste restriksjonen (maks dobbelt så mye X1 som X2) ser vi ar den ikke er bindende. Vi ser dette også i utskriften i oppgaveteksten fordi S1, S4 og S5 inngår i løsningen med verdi > 0. e) Hvis mengden av A øker med en enhet, fører det til at produksjonen av X1 faller med en enhet og produksjonen av X2 øker med 4/3 enhet. Dekningsbidrag endres med – 1800 + 1600 * 4/3 = 333.33, som vi også ser i utskriften. f) Ja, dette vil bli et problem. Slakken er nå bare 4 timer, og hvis kapasiteten reduseres med 40 timer vil denne restriksjonen bli bindende og dekningsbidraget vil falle. Vi kan ikke se hvor mye ut fra oppgaven, men nytt dekningsbidrag vil bli 225 333. g)
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 7

LFOPANALHIOmai10 - Oppgave 1 (25 %) Resultater fra QM: a)...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online