LFOPANALHIOMAI11x

LFOPANALHIOMAI11x - Oppgave 1 (40 %) a)...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Oppgave 1 (40 %) a) Produktvalgproblemet kan formuleres slik: Maks DB = 200A + 75B + 100C gitt at: 3A + 2B + 3C <= 1 000 7A + 2B + 3C < =2 000 10A + 5B + 10C <= 4000 4A < = 600 b) Initialtablået er vist under: c) A går inn i basis først pga. høyest dekningsbidrag. For å finne hvilken variabel som går ut beregner vi forholdet mellom høyresiden og koeffisientene i skiftekolonnen: S 1 : 1000/3 = 333.33 S 2 : 2000/7 = 285.71 S 3 : 4000/10 = 400 S 4 : 600/4 = 150 A går inn i løsningen med 150 enheter i første iterasjon. Dette bruker all kapasitet i restriksjon 4 og dermed går S 4 ut av løsningen. d) Optimalløsningen er 150A og 275B som gir et dekningsbidrag på 150 * 200 + 275 * 75 = 50 625. e) Ja, det ville blitt en ny optimalløsning fordi dekningsbidraget på C bare trenger en økning på 12,5 før det blir en ny basisløsning. Uten at det kan lese av dataene som er gitt i oppgaven er det slik at ny løsning innebærer at B går ut av løsningen og erstattes av C med en produksjon på 183,33 enheter. Dekningsbidraget ville blitt 52 000. f) Det har kun implikasjon for C som nå ikke er med i løsningen. DB vil falle med 12,5 * 50 = 625. 12,5 kan leses av i “reduced cost” kolonnen. Uten at det kan leses ut at oppgavens data ville resultatet bli at B reduseres til 200 enheter og det skjer ingen endring i produksjonen av A. g) Skyggepris for kopper er 37.5 slik at dette produktet ville legge beslag på kapasitet verdt 37,5 * 5 = 187.5. For de andre restriksjonene som gjelder dette produktet er det ledig kapasitet. Siden
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 5

LFOPANALHIOMAI11x - Oppgave 1 (40 %) a)...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online