LFOPANALM06HIO

LFOPANALM06HIO - Oppgave 1 (30 %) a) EMV (bore) = (- 100...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Oppgave 1 (30 %) a) EMV (bore) = (- 100 • 0.2) + (40 • 0.4) + (90 • 0.3) + (200 • 0.1) = 43 mill. b) EMV med perfekt informasjon = (40 • 0.4) + (90 • 0.3) + (200 • 0.1) = 63 mill. Dermed er verdien av perfekt informasjon (EVPI) = 63 – 43 = 20 mill. c) Beslutningstreet er vist under. Det er optimalt å foreta testen. Dersom utfallet av testen viser A, er det optimalt ikke å bore. Er utfallet B eller C er det lønnsomt å bore, med EMV på 51.4 mill. d) Uten testboringen er maksimum EMV 43 mill. Derfor kan man maksimalt betale ytterligere 51.4 – 43 = 8.4 mill for testen, dvs. totalt 14.4 mill, som er EVSI.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Oppgave 2 (40 %) a) Formuleringen av produktvalgproblemet kan tas direkte av utskriften i oppgaveteksten: Maks DB = 100X 1 + 100X 2 + 120X 3 + 120X 4 + 80X 5 , gitt at: 2X 1 X 1 5X 1 X 1 2X 2 + X 2 + 7X 2 + X 2 + 2X 3 + X 3 + 4X 3 + X 3 + X 4 + 2X 4 + 5X 4 + X 4 + X 5 + X 5 + X 5 + 6X 5 + X 5 12 000 15 000 6 000 60 000 10 000 b) Endringsfoeffisientene viser endringer i andre variabler dersom en variabel tas inn i basis. I oppgaven skal man ta utgangspunkt i X
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/15/2011 for the course QM QM101 taught by Professor Huyduong during the Winter '11 term at RMIT Vietnam.

Page1 / 4

LFOPANALM06HIO - Oppgave 1 (30 %) a) EMV (bore) = (- 100...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online