{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

chu de kinh te mo - Cc ch quan trng trong nn kinh t m...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
12/1/2009 1 Các chủ đề quan trọng trong nền kinh tế mở FETP-2009 Vấn đề thảo luận Điều kiện ngang bằng lãi suất danh nghĩa IS*- LM* bổ sung (thêm ) Cơ chế các cuộc khủng hoảng Tỷ giá cố định và tấn công đầu cơ Phản ứng của chính phủ và các lựa chọn chính sách ổn định hóa Bài học là gì?
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
12/1/2009 2 Ngang bằng lãi suất danh nghĩa Điều kiện ngang bằng lãi suất danh nghĩa Đồ thị trợ giúp [tọa độ (i,M/P) và (e, i)] Bài học: Nếu kỳ vọng nội tệ mất giá, thì i cần cao hơn P cố định, những gì đúng với i và i* cũng đúng với r và r* Nếu kỳ vọng VNĐ mất giá, cầu lãi suất VN sẽ là: r = r*+ Ngoài ra, còn rủi ro quốc gia (chiến tranh, quốc hữu hoá, vỡ nợ nước ngoài…) Giá trị của 1 USD hay 16.000 VND đầu tư sau một năm Đầu tư vào Giá trị tính theo VND giảm giá 10% (USD lên giá) 17.600 VND = 1 USD VND lên giá 10% (USD giảm giá) 14.400 VND = 1 USD Trái phiếu Hoa Kỳ (3% năm) USD VND 1,03 USD 1,03 × 17.600 = 18.128 VND 1,03 USD 1,03 × 14.400 = 14.832 VND Trái phiếu Việt Nam (8% năm) VND USD 17.280 VND 17.280/17.600 = 0,982 USD 17.280 VND 17.280/14.400 = 1,2 USD Nếu • VND tăng giá thì trái phiếu Việt Nam sẽ có sinh lợi cao hơn • VND giảm giá thì trái phiếu Hoa Kỳ sẽ là lựa chọn tốt hơn
Background image of page 2
12/1/2009 3 IS*-LM* (kinh tế mở nhỏ, ngắn hạn, r ≠ r*) r = r* + : rủi ro quốc gia (d) và rủi ro tỷ giá (%Δe) IS*- LM* bổ sung (thêm ) Y = C(Y - T) + I(r*+ ) + G + NX(e) M/P = L(r*+ , Y) IS* dịch trái vì ↑ r I LM* dịch phải vì ↑ r ↓L ( Y phải tăng để duy trì cân bằng trên thị trường tiền tệ) Kết quả: e? và Y? (tùy cơ chế tỷ giá) Kinh tế học đằng sau e>0 Sinh lợi trái phiếu trong nước cao hơn, người dân không muốn giữ tiền mặt Số lượng trái phiếu trong nước và vốn có hạn, cách duy nhất không giữ tiền mặt là mua tài sản nước ngoài Nỗ lực mua ngoại tệ buộc e tăng, dẫn đến NX và Y tăng
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon