{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tranh luan chinh sach kinh te vi mo - Chng trnh Ging dy...

Info icon This preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh t ế V ĩ T ranh luận chính sách Niên khóa 2009-2011 kinh tế vĩ mô David Spencer /Chau Van Thanh 1 Tranh luận Chính sách Kinh tế Vĩ mô 1. Mô hình AD-AS đ ã cho chúng ta th y s c n thi ế t c a chính sách bình n và mô hình đã giúp làm cho các chính sách này tr nên đơ n gi n. M c tiêu chính c a ch ương n ày là đ i sâu phân tích và th y đượ c v n đề trong th c t ế , các chính sách tr nên ph c t p h ơn như thế nào . 2. Ba vấn đề th o lu n: (1) Chính sách nên chủ động hay thụ động ? i. Thụ động : một chính sách ổn định không xét đến tình trạng của nền kinh tế [ví d chính sách tiền tệ : m t tốc độ tăng trưởng ti n không đổ i; đố i v i chính sách ngân sách: luôn luôn có m t ngân sách cân b ng]. ii. Chủ động: sử dụng chính sách để cố gắng điều chỉnh những biến động của chu kỳ kinh tế [ví d : t c độ tăng trưởng cung ti n M ho c G trong tình hình suy thoái] (2) Nếu chính sách theo hướng ch độ ng , thì nên thực hiện theo quy t c hay tùy nghi ? i. Theo quy tắc : các nhà làm chính sách có nhiệm vụ phản ứng theo hướng thông báo trước đối với những tình huống kinh tế khác nhau [chú ý: chính sách th độ ng là chính sách theo quy t c nh ư ng không ph i quy t c ph n h i]. ii. Tùy nghi: các nhà làm chính sách không cam kết trước họ sẽ phản ứng ra sao trước bất kỳ một tình huống kinh tế nào . (3) Nếu chính sách được thực hiện theo quy tắc , thì nên theo quy tắc gì? Th c hi n nghiệp vụ thị trường m nh m đạ t đượ c m c tiêu cho đị nh h ướ ng kh i ti n M? Cho GDP danh ngh ĩ a? Hay cho m t vài ch s giá? 3. Đế n lúc này chúng ta đ ã gi đị nh m t cách ngây ngô r ng m t nhà làm chính sách đ oán v nguyên t c có th lo ại b nh ng bi ế n độ ng chu k kinh tế trong Y . Ví d , gi s AD. Kh n ă ng Y có th đượ c bù tr b i M hay DEF m t cách phù h p. Th c t ế , chúng ta v n th y Y có bi ế n độ ng đ áng k . T i sao? Có ph i vì các nhà làm chính sách không có n ă ng l c hay không có thi n chí? [Chúng ta s cho r ng: g n nh ư là c hai]
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh t ế V ĩ T ranh luận chính sách kinh tế vĩ mô David Spencer /Chau Van Thanh 2 4. Chúng ta đ ã ng m gi đị nh là các nhà làm chính sách có n ăng lực có thiện chí: a) Các nhà làm chính sách có th ki m soát chính xác AD, và do v
Image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern