tranh luan chinh sach kinh te vi mo - Chng trnh Ging dy...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế Vĩ mô Tranh luận chính sách Niên khóa 2009-2011 kinh tế vĩ mô David Spencer /Chau Van Thanh 1 Tranh luận Chính sách Kinh tế Vĩ mô 1. Mô hình AD-AS đã cho chúng ta thấy sự cần thiết của chính sách bình ổn và mô hình đã giúp làm cho các chính sách này trở nên đơn giản. Mục tiêu chính của chương này là đi sâu phân tích và thấy được vấn đề trong thực tế, các chính sách trở nên phức tạp hơn như thế nào. 2. Ba vấn đề thảo luận: (1) Chính sách nên chủ động hay thụ động ? i. Thụ động: một chính sách ổn định không xét đến tình trạng của nền kinh tế [ví dụ chính sách tiền tệ: một tốc độ tăng trưởng tiền không đổi; đối với chính sách ngân sách: luôn luôn có một ngân sách cân bằng]. ii. Chủ động: sử dụng chính sách để cố gắng điều chỉnh những biến động của chu kỳ kinh tế [ví dụ: tốc độ tăng trưởng cung tiền M hoặc G trong tình hình suy thoái] (2) Nếu chính sách theo hướng chủ động, thì nên thực hiện theo quy tắc hay tùy nghi ? i. Theo quy tắc: các nhà làm chính sách có nhiệm vụ phản ứng theo hướng thông báo trước đối với những tình huống kinh tế khác nhau [chú ý: chính sách thụ động là chính sách theo quy tắc nhưng không phải quy tắc phản hồi]. ii. Tùy nghi: các nhà làm chính sách không cam kết trước là họ sẽ phản ứng ra sao trước bất kỳ một tình huống kinh tế nào. (3) Nếu chính sách được thực hiện theo quy tắc, thì nên theo quy tắc gì? Thực hiện nghiệp vụ thị trường mở nhằm đạt được mục tiêu cho định hướng khối tiền M? Cho GDP danh nghĩa? Hay cho một vài chỉ số giá? 3. Đến lúc này chúng ta đã giả định một cách ngây ngô rằng một nhà làm chính sách võ đoán về nguyên tắc có thể loại bỏ những biến động chu kỳ kinh tế trong Y. Ví dụ, giả sử AD. Khả năng Y có thể được bù trừ bởi M hay DEF một cách phù hợp. Thực tế, chúng ta vẫn thấy Y có biến động đáng kể. Tại sao? Có phải vì các nhà làm chính sách không có năng lực hay không có thiện chí? [Chúng ta sẽ cho rằng: gần như là cả hai]
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright Kinh tế Vĩ mô Tranh luận chính sách kinh tế vĩ mô David Spencer /Chau Van Thanh 2 4. Chúng ta đã ngầm giả định là các nhà làm chính sách có năng lực và có thiện chí: a) Các nhà làm chính sách có thể kiểm soát chính xác AD, và do vậy kiểm soát Y, thông qua chọn lựa chính sách [Chọn lựa M cho chính sách tiền tệ; Chọn lựa thâm hụt cho chính sách ngân sách]
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/16/2011 for the course CORPORATE 2008 taught by Professor Nhan during the Spring '11 term at Bangladesh University of Eng and Tech.

Page1 / 6

tranh luan chinh sach kinh te vi mo - Chng trnh Ging dy...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online