{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

tang truong dua vao xuat khau - Tel(617 495-1134 Fax(617...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Tel: (617) 495-1134 Fax: (617) 496-5245 e-mail: [email protected] CENTER FOR BUSINESS AND GOVERNMENT 79 John F. Kennedy Street, Cambridge, MA 02138 T HAØNH COÂNG VAØ THAÁT BAÏI : L ÖÏA CHOÏN ÑÖÔØNG ÑI ÑUÙNG CHO SÖÏ TAÊNG TRÖÔÛNG DÖÏA VAØO XUAÁT KHAÅU Gs. David O. Dapice Ñaïi hoïc Tufts Chöông trình Vieät Nam, Ñaïi hoïc Harvard
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
1 Giôùi thieäu Vieät Nam ñöôïc nhieàu ngöôøi xem nhö laø moät trong nhöõng nöôùc nhaän vieän trôï thaønh coâng nhaát vaø laø ñieån hình cho söï taêng tröôûng nhanh, coâng baèng. Ngaân haøng Theá giôùi, Quyõ Tieàn teä Quoác teá vaø Giaùo sö Joseph Stiglitz ñeàu ca ngôïi chieán löôïc kinh teá cuûa Vieät Nam. Caùc yù kieán cho raèng Vieät Nam ñang ñi ñuùng höôùng vaø seõ tieáp tuïc ñaït ñöôïc thaønh coâng. Neáu ñieàu naøy ñuùng thì coù nghóa laø chae caàn laøm theâm nhöõng gì ñaõ laøm. Neáu khoâng ñuùng thì nhöõng lôøi khen ngôïi vaø caùc khoaûn cho vay öu ñaõi chính laø ñaõ taïo ra moät taâm lyù töï thoûa maõn, töø ñoù xoùi moøn caùc noã löïc tieáp tuïc caûi caùch. Baøi vieát naøy laäp luaän raèng Vieät Nam, maëc duø ñaõ trieån khai thaéng lôïi moät soá caûi caùch, ñang gaàn vôùi thaát baïi hôn laø thaønh coâng trong vieäc thöïc hieän chieán löôïc taêng tröôûng nhanh döïa vaøo xuaát khaåu. Söï thaát baïi naøy seõ khoâng xuaát hieän trong naêm tôùi, nhöng seõ ngaøy caøng loä roõ ra trong voøng ba hay boán naêm nöõa. Thaát baïi coù theå xaûy ra laø do khoâng coù khaû naêng taïo ra ñöôïc caùc ñieàu kieän hoã trôï cho söï phaùt trieån cuûa caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi cuõng nhö tö nhaân trong nöôùc coù quy moâ lôùn hôn. 1 Maëc duø noùi nhieàu ñeán vieäc hoã trôï khu vöïc tö nhaân vaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi, nhöng chính phuû vaãn baûo hoä vaø môû roäng caùc doanh nghieäp nhaø nöôùc, nhöõng doanh nghieäp thöôøng hoaït ñoäng maø khoâng coù khaû naêng caïnh tranh, chöù khoâng phaûi laø khuyeán khích caùc ngaønh kinh teá vaø doanh nghieäp coù khaû naêng töï phaùt trieån. Keát quaû laø taêng tröôûng chaäm, ít vieäc laøm ñöôïc taïo ra vaø caùc vaán ñeà khoù khaên veà xaõ hoäi gia taêng. Hieän thöïc naøy quaû laø ñaùng thaát voïng khi Vieät Nam coù moät löïc löôïng lao ñoäng chaát löôïng cao, coù ñuû nguoàn löïc taøi chính vaø coù khaû naêng tieáp caän vôùi taát caû caùc thò tröôøng lôùn. Thaát baïi xaûy ra laø do khoâng coù khaû naêng thieát laäp caùc ñieàu kieän ñeå taát caû caùc yeáu toá tích cöïc naøy ñöôïc keát hôïp laïi vôùi nhau, töø ñoù taïo ra moät giai ñoaïn taêng tröôûng nhanh choùng vaø beàn vöõng. Coù nhöõng ngöôøi laäp luaän raèng Vieät Nam ñaõ ñaït ñöôïc nhöõng thaønh töïu raát toát keå töø cuoäc khuûng
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 11

tang truong dua vao xuat khau - Tel(617 495-1134 Fax(617...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online