Cap nhat ve Thue thu nhap ca nhan - thang 01-2010

Cap nhat ve Thue thu nhap ca nhan - thang 01-2010 - C P NH...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: C P NH T V THU THU NH P CÁ NHÂN Deloitte Vietnam Contacts: Richard Buchanan Tax Partner rhbuchanan@deloitte.com Tel: +84 8 3910 5267 Thomas McClelland Tax Partner tmcclelland@deloitte.com Tel: +84 8 3911 0727 Tuan Bui Tax Director tbui@deloitte.com Tel: +84 4 3577 2530 Minh Bui Tax Director mbui@deloitte.com Tel: +84 4 3577 0782 Tháng 01 năm 2010 THÔNG TƯ M I B SUNG QUY NH V THU THU NH P CÁ NHÂN Gi i thi u Ngày 08/01/2010, T ng c c Thu ã ban hành Công văn 90/TCT-TNCN (“Công văn 90”) g i C c thu các t nh, thành ph yêu c u t m d ng vi c ti p nh n và x lý t khai quy t toán thu Thu nh p cá nhân (“thu TNCN”) năm 2009 trong tháng 01/2010. Hư ng d n chi ti t v quy t toán thu TNCN năm 2009 và các m u kê khai m i s ư c B Tài chính/T ng c c Thu ban hành trong cu i tháng 01/2010. Ngư i n p thu có th n p h sơ quy t toán thu TNCN t ngày 01/02/2010 và s d ng các m u m i quy t toán và kê khai thu TNCN t tháng 01/2010. Ngày 11/01/2010, B Tài chính ã ban hành Thông tư 02/2010/TT-BTC (“Thông tư 02”) b sung Thông tư 84/2008/TT-BTC (“Thông tư 84”) ngày 30/09/2008 hư ng d n thi hành m t s i u c a Lu t thu TNCN. Thông tư 02 có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Riêng thu nh p t ti n lương, ti n công, và t kinh doanh ư c áp d ng t kỳ tính thu năm 2009. Dư i ây chúng tôi xin tóm t t m t s i m quan tr ng trong Thông tư 02 nh m giúp Quý v k p th i tri n khai th c hi n t i ơn v mình. Các i m áng lưu ý Kê khai thu TNCN i v i thu nh p t chuy n như ng b t ng s n Thông tư 84 hi n t i ang quy nh hai cách tính và kê khai thu TNCN i v i thu th p t chuy n như ng b t ng s n là: (i) Áp d ng thu su t 25% trên thu nh p tính thu trong trư ng h p xác nh ư c giá v n và các chi phí liên quan; ho c (ii) Áp d ng thu su t n nh 2% trên giá chuy n như ng trong trư ng h p không xác nh ư c giá v n và các chi phí liên quan. Thông tư 02 có quy nh b sung các i u ki n c th su t 25% trên thu nh p tính thu : i v i vi c áp d ng thu Giá chuy n như ng ghi trên h p ng chuy n như ng và t khai thu không th p hơn giá do y ban nhân dân (“UBND”) c p t nh quy nh t i th i i m chuy n như ng. Trư ng h p giá chuy n như ng th p hơn thì n nh thu su t 2% trên giá do UBND c p t nh quy nh. Có hóa ơn, ch ng t h p pháp và h p l làm căn c ch ng minh giá mua và các chi phí liên quan ư c kh u tr (như chi phí c p quy n s d ng t, quy n s h u nhà; chi phí c i t o t, nhà; chi phí xây d ng…). Trư ng h p hóa ơn, ch ng t không h p pháp, không h p l thì cơ quan thu có quy n n nh thu su t 2% trên giá chuy n như ng. i v i cá nhân chuy n như ng h p ng góp v n có quy n mua n n nhà, mua căn h thì các chi phí liên quan ư c kh u tr khi tính thu bao g m c các kho n tr lãi ti n vay c a các t ch c tín d ng mua b t ng s n. Các cá nhân ã có nhà , t ph i kê khai và n p thu TNCN i v i thu nh p t chuy n như ng b t ng s n, bao g m c vi c chuy n như ng h p ng góp vn có quy n mua n n nhà, căn h ho c chuy n như ng h p ng mua n n nhà, mua căn h . Gi m tr khi tính thu TNCN v i các kho n b o hi m b t bu c Các kho n b o hi m b t bu c nư c ngoài c a cá nhân cư trú ư c tr vào thu nh p ch u thu t ti n lương, ti n công ho c t kinh doanh khi tính thu TNCN khi có các ch ng t ch ng minh ã n p các kho n b o hi m ó, như ch ng t thu ti n c a cơ quan b o hi m ho c xác nh n c a cơ quan chi tr thu nh p v s ti n b o hi m ã kh u tr , ã n p. Các kho n b o hi m b t bu c trên ch ư c t m gi m tr vào thu nh p tính thu hàng tháng n u có ch ng t ch ng minh. Trư ng h p không có ch ng t tm gi m tr trong năm thì s gi m tr m t l n khi quy t toán thu . Không yêu c u t khai quy t toán thu cá nhân khi quy t toán thu TNCN thông qua cơ quan chi tr thu nh p Nh m gi m thi u các th t c hành chính cho ngư i n p thu , cá nhân cư trú có thu nh p t ti n lương, ti n công t m t ơn v chi tr duy nh t, và có s thu ph i n p l n hơn s thu ã kh u tr , c th th c hi n quy t toán thông qua ơn v chi tr thu nh p mà không c n n p t khai quy t toán thu cho cá nhân n a. Khi chu n b t khai thu TNCN hàng năm, ơn v chi tr thu nh p d a trên thông tin do ngư i lao ng cung c p v h sơ gi m tr ngư i ph thu c, ch ng t ch ng minh ã óng các kho n b o hi m, t thi n, nhân o, khuy n h c (n u có) t i ơn v tính toán và t ng h p nghĩa v thu TNCN hàng năm c a ngư i lao ng. ơn v chi tr thu nh p ph i ch u trách nhi m qu n lý, lưu gi các gi y t trên và xu t trình cơ quan thu ki m tra khi ư c yêu c u. Ch m n p t khai thu TNCN Khi t ng h p t khai thu TNCN hàng năm, trư ng h p ngư i n p thu phát sinh hoàn thu TNCN nhưng chưa n p t khai quy t toán thu úng h n thì không áp d ng ph t do vi ph m hành chính do kê khai quy t toán thu quá th i h n. ăng ký ngư i ph thu c Ngư i n p thu có trách nhi m ăng ký ngư i ph thu c thông qua cơ quan chi tr thu nh p t i th i i m u năm, ch m nh t là ngày 30/01. Trư ng h p không có thay i v ngư i ph thu c thì không ph i ăng ký l i trong nh ng năm ti p theo. 2 B n C p nh t v Thu này ư c cung c p cho khách hàng và nhân viên nghi p v thu c các văn phòng c a Deloitte Vi t Nam. N i dung trong thông báo này ch có tính ch t tham kh o. Ngư i c c n liên h v i chuyên viên tư v n thu trư c khi s d ng b t kỳ thông tin nào trong thông báo này. Trư ng h p c n thêm thông tin liên quan ho c c n tư v n chi ti t v v n ho c nh ng phân tích trên ây, xin vui lòng liên h v i chúng tôi. N u Quý v mu n nh n nh ng n ph m s p ban hành ho c mu n thay i thông tin liên l c, vui lòng liên h v i Ms. Thanh Bùi (Văn phòng Hà N i, email thanhbui@deloitte.com) ho c Ms. Trang inh (Văn phòng H Chí Minh, email trangdinh@deloitte.com). Deloitte Vi t Nam là thành viên trong kh i Deloitte ông Nam Á bao g m các hãng thành viên ho t ng t i Brunei, Guam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Vi t Nam, ư c thành l p cung c p nh ng d ch v tư v n chuyên nghi p áp ng yêu c u c th c a các công ty và t p oàn l n có t c phát tri n nhanh trong khu v c. bi t thêm thông tin chi ti t, xin vui lòng xem t i a ch trang web: www.deloitte.com/vn. Deloitte ư c t ch c theo mô hình Verein ki u Th y S , là m t hi p h i g m nhi u hãng thành viên c l p v i nhau v m t pháp lý nhưng ho t ng dư i nh ng tên g i liên quan n nhau. Các hãng thành viên ho t ng dư i tên “Deloitte”, “Deloitte & Touche”, “Deloitte Touche Tohmatsu”, ho c các tên liên quan khác. © 2010 Deloitte Vietnam Tax Company Limited 3 ...
View Full Document

Ask a homework question - tutors are online