{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Cap nhat ve Thue thu nhap ca nhan - thang 01-2010

Cap nhat ve Thue thu nhap ca nhan - thang 01-2010 - C P NH...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
C P NH T V THU THU NH P CÁ NHÂN Tháng 01 n ă m 2010 THÔNG T Ư M I B SUNG QUY ĐỊ NH V THU THU NH P CÁ NHÂN Gi i thi u Ngày 08/01/2010, T ng c c Thu ế đ ã ban hành Công v ă n 90/TCT-TNCN (“ Công v ă n 90 ”) g i C c thu ế các t nh, thành ph yêu c u t m d ng vi c ti ế p nh n và x lý t khai quy ế t toán thu ế Thu nh p cá nhân (“thu ế TNCN”) n ă m 2009 trong tháng 01/2010. H ướ ng d n chi ti ế t v quy ế t toán thu ế TNCN n ă m 2009 và các m u kê khai m i s đượ c B Tài chính/T ng c c Thu ế ban hành trong cu i tháng 01/2010. Ng ườ i n p thu ế có th n p h s ơ quy ế t toán thu ế TNCN t ngày 01/02/2010 và s d ng các m u m i để quy ế t toán và kê khai thu ế TNCN t tháng 01/2010. Ngày 11/01/2010, B Tài chính đ ã ban hành Thông t ư 02/2010/TT-BTC (“ Thông t ư 02”) b sung Thông t ư 84/2008/TT-BTC (“Thông t ư 84”) ngày 30/09/2008 h ướ ng d n thi hành m t s đ i u c a Lu t thu ế TNCN. Thông t ư 02 có hi u l c thi hành sau 45 ngày k t ngày ký. Riêng thu nh p t ti n l ươ ng, ti n công, và t kinh doanh đượ c áp d ng t k tính thu ế n ă m 2009. D ướ i đ ây chúng tôi xin tóm t t m t s đ i m quan tr ng trong Thông t ư 02 nh m giúp Quý v k p th i tri n khai th c hi n t i đơ n v mình. Các đ i m đ áng l ư u ý Kê khai thu ế TNCN đố i v i thu nh p t chuy n nh ượ ng b t độ ng s n Thông t ư 84 hi n t i đ ang quy đị nh hai cách tính và kê khai thu ế TNCN đố i v i thu th p t chuy n nh ượ ng b t độ ng s n là: (i) Áp d ng thu ế su t 25% trên thu nh p tính thu ế trong tr ườ ng h p xác đị nh đượ c giá v n và các chi phí liên quan; ho c (ii) Áp d ng thu ế su t n đị nh 2% trên giá chuy n nh ượ ng trong tr ườ ng h p không xác đị nh đượ c giá v n và các chi phí liên quan.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 3

Cap nhat ve Thue thu nhap ca nhan - thang 01-2010 - C P NH...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online