Damodaran viet ve Dinh gia - Chng trnh Ging dy Kinh t...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng trình Gi ng d y Kinh t ế Fulbright Phân tích Tài chính Damodaran Ch ươ ng 3, 4, 5, và 6 Niên khoá 2007-2008 Damodaran 1 D ch: Kim Chi H Đ ính: X.Thành Damodaran vi ế t v Đị nh giá Tóm t t ch ươ ng 3, 4, 5 và 6 Ngân l ư u là y ế u t chính trong vi c đị nh giá doanh nghi p d a vào ngân l ư u chi ế t kh u (DCF). Để xác đị nh ngân l ư u, ta th ườ ng b t đầ u b ng vi c đ o l ườ ng thu nh p. L y ví d , ngân l ư u t do c a m t doanh nghi p đượ c d a vào thu nh p ho t độ ng sau thu ế . Ng ượ c l i, vi c ướ c l ượ ng ngân l ư u t do c a v n ch s h u đượ c b t đầ u t thu nh p ròng. Phân lo i ngân l ư u Có ba cách phân lo i ngân l ư u. Cách th nh t là phân bi t gi a ngân l ư u c a v n ch s h u và ngân l ư u c a c doanh nghi p. Ngân l ư u c a v n ch s h u là ngân l ư u dành cho nhà đầ u t ư v n ch s h u trong doanh nghi p, và vì th ế , đ ó là ngân l ư u còn l i sau khi đ ã tr toàn b ngân l ư u g n v i n (thanh toán lãi vay, thanh toán n g c, phát hành n m i). M c dù c t c là th ướ c đ o d quan sát nh t c a ngân l ư u v n ch s h u, đị nh ngh ĩ a khái quát h ơ n c a ngân l ư u v n ch s h u có th đượ c bi u di n nh ư sau: Ngân l ư u t do c a v n ch s h u (Free Cashflow to Equity - FCFE) = + Thu nh p ròng – (Chi tiêu đầ u t ư – Kh u hao) – Thay đổ i v n l ư u độ ng ngoài ti n m t + (N m i huy độ ng – Hoàn tr n vay) Ngân l ư u t do c a doanh nghi p là ngân l ư u t o ra cho toàn b nh ng ng ườ i có quy n đượ c h ưở ng ngân l ư u trong doanh nghi p và là ngân l ư u tr ướ c n . Ngân l ư u t do c a doanh nghi p (Free Cashflow to Firm - FCFF) = + Thu nh p ho t độ ng (1 – thu ế su t) – (Chi đầ u t ư – Kh u hao) – Thay đổ i v n l ư u độ ng ngoài ti n m t L ư u ý r ng c hai ngân l ư u này đề u là sau thu ế và sau khi đ ã th c hi n các nhu c u tái đầ u t ư .
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Ch ươ ng trình Gi ng d y Kinh t ế Fulbright Phân tích Tài chính Damodaran Ch ươ ng 3, 4, 5, và 6 Damodaran 2 D ch: Kim Chi H Đ ính: X.Thành C ơ c u c a ngân l ư u chi ế t kh u Để đị nh giá m t tài s n, chúng ta ph i d báo ngân l ư u k v ng trong su t th i gian ho t độ ng c a tài s n đ ó. Vi c d báo này có th tr nên không đơ n gi n khi chúng ta đị nh giá m t công ty c ph n đạ
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 30

Damodaran viet ve Dinh gia - Chng trnh Ging dy Kinh t...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online