Dinh gia quyen chon - Fulbright Economics Teaching Program...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Fulbright Economics Teaching Program Phân tích Tài chính: Bài 31 Nguyễn Xuân Thành 1 Bài 31 : Định giá quyền chọn Phân tích Tài chính Học Kỳ Xuân, 2010 X S T Mua quyeàn choïn mua V T = max[(S T X);0] X S T Baùn quyeàn choïn mua V T = min[(X - S T );0] X S T Mua quyeàn choïn baùn V T = max[(X - S T );0] X S T Baùn quyeàn choïn baùn V T = min[(S T - X);0] Giá trị nhận được của quyền chọn vào lúc đáo hạn
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Fulbright Economics Teaching Program Phân tích Tài chính: Bài 31 Nguyễn Xuân Thành 2 X S T C(1+r) T Mua quyeàn choïn mua X S T Baùn quyeàn choïn mua X S T Baùn quyeàn choïn baùn X S T Mua quyeàn choïn baùn Lợi nhuận của quyền chọn vào lúc đáo hạn Thuật ngữ và ký hiệu trong hợp đồng quyền chọn Thời điểm ký hợp đồng quyền chọn: 0 Thời điểm đáo hạn: T Thời điểm hiện tại: t Thời gian từ hiện tại đến khi đáo hạn hợp đồng được gọi là kỳ hạn còn lại của quyền chọn: - Mức giá xác định áp dụng trong ngày đáo hạn gọi là giá thực hiện (exercise price hay strike price): X Giá tài sản cơ sở: S Giá quyền chọn mua: c Giá quyền chọn bán: p Trong các hình chiếu sau, ta đều xem xét trường hợp quyền chọn cổ phiếu mà không trả cổ tức trong kỳ hạn của hợp đồng.
Background image of page 2
Fulbright Economics Teaching Program Phân tích Tài chính: Bài 31 Nguyễn Xuân Thành 3 Tại thời điểm t, ba tình huống có thể xảy ra đối với quyền chọn: S t > X. Nếu thực hiện quyền tại t thì: Người giữ quyền chọn mua sẽ thu về giá trị dương Người giữ quyền chọn bán sẽ thu về giá trị âm S t = X. Nếu thực hiện quyền tại t thì: Người giữ quyền chọn mua sẽ thu về giá trị bằng 0 Người giữ quyền chọn bán sẽ thu về giá trị bằng 0 S t < X. Nếu thực hiện quyền tại t thì: Người giữ quyền chọn mua sẽ thu về giá trị âm Người giữ quyền chọn bán sẽ thu về giá trị dương Thuật ngữ: Có lời (in -the- money): Giá trị nhận được sẽ dương nếu thực hiện Hòa vốn (at -the- money): Giá trị nhận được bằng 0 nếu thực hiện Không có lời (out -of-the- money): Giá trị nhận được sẽ âm nếu thực hiện Khái niệm có lời và không có lời Cân bằng chọn mua – chọn bán (Put -Call Parity) Chiến lược đầu tư 1: Mua quyền chọn mua cổ phiếu giá thực hiện X, kỳ hạn T và gửi tiết kiệm giá trị X/(1 + r f ) T cũng với kỳ hạn T: Số tiền bỏ ra bây giờ: V 0 1 = c + X/(1 + r f ) T Số tiền thu về tại T: V T 1 = max[S T X, 0] + X Nếu S T X, quyền được thực hiện và V T 1 = (S T X) + X = S T Nếu S T < X, quyền không được thực hiện và V T 1 = 0 + X = X Chiến lược đầu tư 2: Mua cổ phiếu với giá S 0
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 10

Dinh gia quyen chon - Fulbright Economics Teaching Program...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online