{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

phan tich chi so PE va PB - Phn tch tai chnh Chng trnh...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Chöông trình giaûng daïy kinh teá Fulbright Nieân khoùa 2004-2005 Phân tích taøi chính Phân tích ch s PE và PB Bùi V ă n 1 9/15/2004 Phân tích ch s PE và PB Ch ươ ng 6 c a cu n Tài chính K ế toán (Stickney & Weil) trình bày t ươ ng đố i rõ ràng và chính xác ph ươ ng pháp phân tích báo cáo tài chính s d ng các các h s . Các công th c đượ c th hi n m t cách chu n m c nh t, trong khi m t s sách khác có th trình bày công th c theo cách đơ n gi n hóa để d hi u và d nh . Các h s đượ c phân thành ba nhóm g m (1) kh n ă ng sinh l i; (2) kh n ă ng thanh kho n ng n h n; và (3) kh n ă ng thanh kho n dài h n. Ch ươ ng 6 c ũ ng trình bày các h n ch ế c a vi c phân tích theo h s . H n ch ế quan tr ng nh t có l là vi c phân tích các báo cáo tài chính không th hi n đượ c m i liên h v i giá th tr ườ ng. M t h n ch ế khác là báo cáo tài chính ch th hi n nh ng giá tr đ o đượ c b ng ti n. Ví d , tài n ă ng và uy tín c a m t ông Giám đố c có th nâng cao giá tr công ty trong ng n h n ho c dài h n, nh ư ng trên s sách ch th y chi phí l ươ ng t ă ng thêm. Để kh c ph c hai h n ch ế này, các nhà phân tích th ườ ng xuyên ph i vi n đế n hai c u n i quan tr ng để liên k ế t giá tr s sách v i giá th tr ườ ng. Đ ó là ch s là PE và PB. Ch s PE: Giá th tr ườ ng so v i l i nhu n m i c ph n (Price-Earnings ratio) L i nhu n c a m i c ph n (EPS – Earnings Per Share) là l i nhu n ròng (sau khi tr c t c ư u đ ãi n ế u có) chia cho s c phi ế u ph thông hi n đ ang l ư u hành trên th tr ườ ng (không tính s c phi ế u công ty đ ã mua l i làm c phi ế u ngân qu ). L y giá th tr ườ ng c a m i c phi ế u (quan sát đượ c trên th tr ườ ng ch ng khoán) chia cho EPS, chúng ta có ch s P/E. Giá th tr ườ ng c a m t c phi ế u PE = EPS T ng giá tr th tr ườ ng c a c phi ế u PE = L i nhu n ròng Vi c xem xét ch s PE là r t nh y c m và ph c t p, do ch s này liên k ế t giá th tr ườ ng hi n t i (th hi n k v ng v l i nhu n c a công ty trong t ươ ng lai) v i báo cáo thu nh p c a th i k đ ã qua.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}