Phan tich co ban - Phn tch c bn I Phn tch nhn t v m tc ng n...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Phân tích c ơ b n I. Phân tích nhân t v ĩ mô tác độ ng Đế n th tr ườ ng ch ng khoán 1. Môi tr ườ ng chính sách và pháp lu t v H th ng chính sách có tác độ ng r t l n đế n b n thân TTCK và ho t độ ng c a các doanh nghi p. M i thay đổ i chính sách có th kéo theo các tác độ ng t t ho c x u t i TTCK, nh t là trong nh ng th i đ i m nh y c m. v Môi tr ườ ng chính tr – xã h i luôn có nh ng tác độ ng nh t đị nh đế n ho t độ ng c a TTCK. Y ế u t chính tr bao g m nh ng thay đổ i v chính ph và các ho t độ ng chính tr , s a đổ i chính sách nh h ưở ng r t l n đế n TTCK. v Môi tr ườ ng pháp lu t là y ế u t quan tr ng tác độ ng t i TTCK. Do v y môi tr ng pháp lý c n đ u c xem xét trên các góc độ : § H th ng hành lang pháp lý c a TTCK đượ c xây d ng nh ư th ế nào, có đủ b o v quy n l i chính đ áng c a ng đầ u t ư hay không? § Nh ng m t khuy ế n khích, ư u đ ãi, h n ch ế đượ c quy đị nh trong h th ng pháp lu t. § S n đị nh c a h th ng lu t pháp, kh n ă ng s a đổ i và nh h ưở ng c a chúng đế n TTCK. 2. Các nh h ưở ng kinh t ế v ĩ Có 3 nhân t v ĩ mô c ơ b n nh t tác độ ng tr c ti ế p đế n ho t độ ng đầ u t ư trên TTCK: v T giá h i đ oái : T giá h i đ oái có tác độ ng đế n TTCK trên c 2 giác độ là môi tr ng tài chính và chính b n thân ho t độ ng kinh doanh c a doanh nghi p, đặ c bi t là nh ng doanh nghi p nh p nguyên li u hay tiêu th s n ph m n ướ c ngoài. v L m phát: là s m t giá c a đồ ng ti n, nó làm thay đổ i hành vi tiêu dùng và ti ế t ki m c a dân c ư và doanh nghi p. T l l m phát không h p lý s gây khó kh ă n cho ho t độ ng s n xu t kinh doanh, ng ă n c n s t ă ng tr ưở ng và đổ i m i doanh nghi p. v Lãi su t: Lãi su t Trái phi ế u Chính ph đượ c coi là lãi su t chu n, nh ng thay đổ i trong lãi su t trái phi ế u Chính ph s làm nh h ưở ng t i giá ch ng khoán, khi lãi su t chu n t ă ng làm cho giá c c a các lo i ch ng khoán khác gi xu ng, ng ượ c l i lãi su t chu n gi m l i làm cho giá c a ch ng khoán t ă ng lên.
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 5

Phan tich co ban - Phn tch c bn I Phn tch nhn t v m tc ng n...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online