{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

phan tich rui ro trong tham dinh - Vin Pht trin Quc t...

Info iconThis preview shows pages 1–5. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Vi n Phát tri n Qu c t ế Harvard VI N ĐẠ I H C HARVARD PHÂN TÍCH R I RO TRONG TH M ĐỊ NH RISK ANALYSIS IN INVESTMENT APPRAISAL Savvakis Savvides Development Discussion Paper No. 276 Tháng 10 1998
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
2 TÓM T T Ph n này đượ c chu n b nh m gi i thi u ph ươ ng pháp và cách s d ng k thu t mô ph ng Monte – Carlo đượ c áp d ng trong vi c đ ánh giá các d án đầ u t ư để phân tích và ướ c l ượ ng r i ro. Ph n th nh t nêu b t t m quan tr ng c a vi c phân tích r i ro trong th m đị nh đầ u t ư . Ph n th hai gi i thi u các giai đ o n khác nhau trong quá trình phân tích r i ro. Ph n th ba và b n xem xét tiêu chu n quy ế t đị nh đầ u t ư ti ế p theo vi c ng d ng phân tích r i ro và các phép r i ro khác nhau d a trên khái ni m giá tr mong đợ i. Ph n cu i li t kê ích l i và gi i h n c a vi c gi i phân tích i ro trong th m đị nh d án. Tác gi đ ánh giá cao Ti ế n s ĩ Graham Glendy c a Vi n Đạ i H c Harvard v vi c độ ng viên, h tr c a Ông trong vi c nghiên c u phân tích r i ro và trong vi c phát tri n ph n m m Riskmaster đ ã đư a vào th c hành h u h ế t các khái ni m đượ c trình bày trong ph n này. C ũ ng xin c m ơ n Gáo s ư John Evans c a vi n Đạ i h c York, Canada v nh ng nh n xét b ích c a ông và s kiên nh n c a ông trong vi c th nghi m vài phiên b n c a Ph n m m RiskMaster. * Savvakis C. Savvides là Giám đố c D án t i Ngân hàng Phát tri n Cyprus, m t nghiên c u sinh c a Ch ươ ng trình Thu ế Qu c t ế t i Tr ườ ng Lu t Harvard và là m t gi ng s ư th nh gi ng c a Ch ươ ng trình HIID v th m đị nh đầ u t ư và qu n tr t i Vi n Đạ i h c Harvard.
Background image of page 2
3 N I DUNG I. D N NH P II. QUÁ TRÌNH PHÂN TÍCH R I RO 1. Mô hình toán h c 2. Phân tích s không ch c ch n và độ nh y c m 3. Phân b xác su t 4. Các bi u s quan h ph thu c 5. V n hành mô ph ng 6. Phân tích k ế t qu . III. TIÊU CHU N QUY T ĐỊ NH ĐẦ U T Ư V I PHÂN TÍCH R I RO IV. CÁC PHÉP Đ O R I RO 1. Giá tr mong đợ i 2. ghi phí c a s không ch c ch n 3. t su t l d ki ế n 4. R i ro trong đ i u ki n c a trách nhi m h u h n V. ÍCH L I VÀ H N CH C A PHÂN TÍCH R I RO SÁCH THAM KH O PH L C A PH L C B
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
4 I. D N NH P M c đ ích c a vi c th
Background image of page 4
Image of page 5
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 27

phan tich rui ro trong tham dinh - Vin Pht trin Quc t...

This preview shows document pages 1 - 5. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon bookmark
Ask a homework question - tutors are online