{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

ung dung mo hinh toan trong quyet dinh tai chinh cong ty

ung dung mo hinh toan trong quyet dinh tai chinh cong ty -...

Info icon This preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KINH TEÁ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH MS: B2003 – 22 – 43 - TÑ CHUÛ NHIEÄM ÑEÀ TAØI: TS. NGUYEÃN MINH KIEÀU NHOÙM NGHIEÂN CÖÙU: TS. NGUYEÃN MINH KIEÀU ThS. NGUYEÃN THÒ THU HIEÀN CN. VUÕ THÒ LEÄ GIANG 2003 – 2004
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
i MUÏC LUÏC Trang CHÖÔNG 1: GIÔÙI THIEÄU COÂNG TRÌNH NGHIEÂN CÖÙU ............................... 1 1.1 TÍNH CAÁP THIEÁT CUÛA VIEÄC NGHIEÂN CÖÙU ÑEÀ TAØI ........................................ 1 1.2 XAÙC ÑÒNH VAÁN ÑEÀ NGHIEÂN CÖÙU ....................................................................... 2 1.3 CAÂU HOÛI VAØ MUÏC TIEÂU NGHIEÂN CÖÙU .............................................................. 3 1.4 PHÖÔNG PHAÙP NGHIEÂN CÖÙU ............................................................................. 4 1.5 NOÄI DUNG NGHIEÂN CÖÙU ...................................................................................... 5 1.6 YÙ NGHÓA VAØ ÖÙNG DUÏNG CUÛA ÑEÀ TAØI NGHIEÂN CÖÙU ..................................... 6 CHÖÔNG 2: CÔ SÔÛ LYÙ THUYEÁT VEÀ MOÂ HÌNH TAØI CHÍNH VAØ NHÖÕNG QUYEÁT ÑÒNH TRONG TAØI CHÍNH COÂNG TY .............................................. 7 2.1 TOÅNG QUAN VEÀ NHÖÕNG QUYEÁT ÑÒNH TRONG TAØI CHÍNH COÂNG TY ...... 7 2.1.1 Quyeát ñònh ñaàu tö ................................................................................................ 7 2.1.2 Quyeát ñònh nguoàn voán ......................................................................................... 8 2.1.3 Quyeát ñònh phaân phoái lôïi nhuaän hay chính saùch coå töùc ................................... 9 2.1.4 Moät soá quyeát ñònh khaùc trong taøi chính coâng ty ............................................... 9 2.2 TOÅNG QUAN VEÀ NHÖÕNG MOÂ HÌNH TRONG NGHIEÂN CÖÙU TAØI CHÍNH ..... 10 2.2.1 Khaùi nieäm veà moâ hình ........................................................................................ 10 2.2.2 Phaân loaïi moâ hình ............................................................................................... 11 2.2.3 Nhöõng yeáu toá caên baûn cuûa moâ hình .................................................................... 13 2.2.4 Phöông phaùp xaây döïng vaø öùng duïng moâ hình trong quyeát ñònh taøi chính coâng ty ........................................................................................................................... 14 2.3 NHÖÕNG NEÀN TAÛNG LYÙ THUYEÁT CUÛA MOÂ HÌNH TAØI CHÍNH ...................... 17 2.3.1 Thôøi giaù tieàn teä .................................................................................................... 18 2.3.2 Quan heä giöõa lôïi nhuaän vaø ruûi ro ....................................................................... 29 CHÖÔNG 3: HEÄ THOÁNG HOAÙ CAÙC MOÂ HÌNH SÖÛ DUÏNG TRONG QUYEÁT ÑÒNH TAØI CHÍNH COÂNG TY ......................................................................... 39 3.1 CAÙC MOÂ HÌNH SÖÛ DUÏNG TRONG QUYEÁT ÑÒNH ÑAÀU TÖ ............................. 39 3.1.1 Caùc moâ hình trong quyeát ñònh ñaàu tö taøi saûn löu ñoäng .................................... 39 Moâ hình quyeát ñònh toàn quyõ tieàn maët ................................................................ 39 Moâ hình quyeát ñònh ñaàu tö taøi chính ngaén haïn ................................................ 46 Moâ hình quyeát ñònh khoaûn phaûi thu hay chính saùch baùn chòu haøng hoaù ....... 48 Moâ hình quyeát ñònh toàn kho ............................................................................... 60 3.1.2 Caùc moâ hình trong quyeát ñònh ñaàu tö taøi saûn coá ñònh ...................................... 62 Moâ hình quyeát ñònh mua saém taøi saûn coá ñònh môùi ........................................... 62 Moâ hình quyeát ñònh thay theá taøi saûn coá ñònh cuõ ............................................... 63 Moâ hình quyeát ñònh ñaàu tö döï aùn ...................................................................... 64 3.1.3 Moâ hình quyeát ñònh ñaàu tö taøi chính daøi haïn ................................................... 65 Moâ hình ñònh giaù traùi phieáu ............................................................................... 65 Moâ hình ñònh giaù coå phieáu .................................................................................. 71 Moâ hình ñònh giaù quyeàn choïn ............................................................................. 74
Image of page 2
ii 3.1.4 Caùc moâ hình trong quyeát ñònh quan heä giöõa chi phí bieán ñoåi vaø chi phí coá ñònh ....................................................................................................................... 77 Phaân tích hoaø voán ................................................................................................ 79 Phaân tích ñoä baåy hoaït ñoäng………………………………………………………………………………………………… 80 3.2 Caùc moâ hình trong quyeát ñònh nguoàn voán .............................................................. 82 Moâ hình quyeát ñònh chi phí söû duïng nôï ................................................................. 83 Moâ hình quyeát ñònh chi phí söû duïng voán coå phaàn öu ñaõi ..................................... 83
Image of page 3

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}