{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Herbalife - Việt Nam - Herbalife Aloe Concentrate - Lô Há»

Herbalife - Việt Nam - Herbalife Aloe Concentrate - Lô Há»

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Herbalife Aloe Concentrate - Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc Herbalife Aloe Concentrate - Lô Hội Thảo Mộc Cô Đặc Thức uống bổ dưỡng cho hệ tiêu hóa, có thể trộn chung với bất kỳ thức uống nào. Được đóng gói theo dạng chai. Nhờ tính năng đặc biệt của lô hội, bạn có thể dễ dàng sử dụng sản phẩm mỗi ngày để giúp tiêu hóa tốt hơn GIẤY CHỨNG NHẬN TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM SỐ 10158/2009/YT-CNTC DO CỤC AN TOÀ N VỆ SINH THỰ C PHẨ M – BỘ Y TẾ VIỆT NAM CẤP NGÀY 27/11/2009 Những tuyên bố nà y chưa được Cục Quả n Lý Dược và Thực Phẩ m đá nh giá . Sả n phẩ m nà y không phả i là thuố c, không có tá c dụng thay thế
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online