{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

[Dich]Casestudy_Wiki_Blog_Chat_DrKW_nhom5_Oct2011

[Dich]Casestudy_Wiki_Blog_Chat_DrKW_nhom5_Oct2011 -...

Info icon This preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Casestudy: “Wikis, Blogs, and Chats support collaboration at DrKW” B n d ch: ng d ng Th ng m i đi n t : ươ Wiki, Blog và Chat h tr c ng tác t i DrKW Dresdner Kleinwort Wasserstein là chi nhánh m ng đ u t qu c t c a Ngân hàng Dresder. Có ư ế tr s đ t t i London và Frankfurt, DrKW cung ng th tr ng v n và d ch v t v n, v i đ i ườ ụ ư ngũ 6000 nhân viên trên toàn th gi i, t i New York, Paris, Luxemburg, Tokyo, Singapore và ế HongKong. Vì đ i ngũ nhân viên đa d ng v văn hóa và phân b theo khu v c đ a ký, DrKW mu n h đ y đ các công c c ng tác c n thi t – không ch có email và đi n tho i. Blog, wiki, tin nh n ế t c thì, chat và h i h p qua truy n thanh/truy n hình t o đi u ki n đ nhân viên có th l a ể ự ch n và chuy n đ i ph ng ti n giao ti p phù h p trong b t c th i đi m nào. DrKW thi t ươ ế ế l p m t trang wiki mã ngu n m đ u tiên vào năm 1997. Công ty phê duy t các s n ph m c a Socialtext vào tháng ba 2004 và ch y thí đi m quy mô nh trên m t host thuê ngoài vào tháng 7 năm 2004. Căn c vào đ t thí đi m đó, DrKW quy t đ nh nâng c p lên Socialtext Enterprise vào ế quý 3 năm 2004. DrKW ch n Socailtext vì nó c n tính xác th c ch t ch , quy n h n, kh năng chia s thông tin và giao ti p gi a nhi u t ng l p khác nhau trong công ty. DrKW có h th ng quy đ nh nghiêm ế ng t, yêu c u t t c các thông tin trao đ i trong ngân hàng ph i đ c ghi l i, l u tr , có th ượ ư tìm ki m và truy c p đ c đ cung c p cho các ki m toán viên ho c cho các đi u tra viên. Các ế ượ thông tin đó là các nh t ký kinh doanh c n ph i đ c gi l i theo đ o lu t Sarbanes-Oxley ượ 2002. Quá trình ng d ng và các l i ích đ t đ c ượ Đ i chi n l c thông tin là nhóm đ u tiên s d ng Socialtext, sau đó là đ i an ninh thông tin. ế ượ H s d ng chúng nh công c giao ti p, công c th o lu n t p trung và n i l u tr các tài ư ế ơ ư li u và thông tin. Đ i thi t k ng i dùng t p trung (UCD) s d ng các ng d ng có th truy ế ế ườ c p ngoài. Wiki cho phép các thành viên đăng tin d dàng, t đó đ y m nh c ng tác và tăng s minh b ch, đi u mà email không làm đ c. UCD còn s d ng wiki đ gi i thích ch c năng ượ c a mình và t i sao nó l i quan tr ng cho c c ng đ ng DrKW. Nhóm 5 tu n 7
Image of page 1

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern