Đề cương thuyết trình

Đề cương thuyết trình

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
THUY T TRÌNH Đ TÀI: CÁC V N Đ PHÁP LÝ TRONG KÝ K T H P Đ NG ĐI N T Đ c ng ề ươ I. H p đ ng đi n t (Huy n) ệ ử 1. Khái ni m h p đ ng đi n t ệ ử 2. Đ c đi m c a h p đ ng đi n t ệ ử 3. Nh ng m t tích c c c a h p đ ng đi n t ệ ử 4. H p đ ng đi n t và h p đ ng truy n th ng ệ ử S gi ng nhau ự ố S khác nhau K t lu n ế II. Giao k t h p đ ng đi n t (Yên) ế ợ ệ ử 1. S c n thi t ph i giao k t h p đ ng đi n t ự ầ ế ế ợ ệ ử 2. S khác bi t gi a giao k t h p đ ng đi n t và giao k t h p đ ng ế ợ ệ ử ế ợ truy n th ng III. Khung pháp lý v giao k t h p đ ng đi n t t i Vi t Nam (Thành) ế ợ ệ ử ạ 1. C s đ hình thành khung pháp lý v giao k t h p đ ng đi n t ơ ở ể ế ợ ệ ử Theo pháp lu t, h p đ ng đ c xác l p khi các bên đ t đ c s nh t trí v các đi u ượ ạ ượ ự ki n ghi trong h p đ ng b t k là tho thu n mi ng hay b ng văn b n. V n đ n y ấ ể ề ả sinh là xác đ nh n i giao k t h p đ ng đ xác đ nh lu t gi i quy t khi có tranh ch p. ơ ế ợ ế Trong h u h t các tr ng h p thì qu c gia n i đ t webserver không h đ c quan tâm ế ườ ơ ặ ề ượ và không ph i lúc nào v trí c a webserver cũng rõ ràng. Domain name cũng không ph i là căn c đ xác đ nh n i giao k t h p đ ng. Có nhi u doanh nghi p Vi t Nam buôn ứ ể ơ ế ợ bán qua domain name n c ngoài và ng c l i. ướ ượ ạ Nói chung các lo i h p đ ng đ u có th giao k t qua m ng, tuy nhiên cũng có m t s ạ ợ ế ộ ố lo i h p đ ng theo quy đ nh c a pháp lu t ph i th hi n b ng văn b n, có công ạ ợ ể ệ ch ng, đăng ký. Lu t pháp các n c đ u không ph nh n giá tr pháp lý c a h p đ ng ướ o ch vì nó là d ng d li u (b n ghi đi n t ). ữ ệ ệ ử Có nhi u lo i h p đ ng trong không gian o, đó là h p đ ng hàng hoá, d ch v và các ạ ợ d ch v s hoá. Hàng hoá khi chào bán trên m ng ph i đ m b o ch t l ng. phù h p ụ ố ả ả ấ ượ v i m c đích s d ng, an toàn và không có khuy t đi m nh . S không đ c coi là có ử ụ ế ỏ ẽ ượ khuy t đi m nh n u nh ng i bán ch ra cho ng i mua tr c khi ký k t h p đ ng. ế ỏ ế ư ườ ườ ướ ế ợ Cung c p d ch v chính là cung c p s c lao đ ng, k năng. Vi c mua m t ph n m m t i c a hàng ạ ử thì ph n m m là hàng hoá, còn h p đ ng v i m t công ty tin h c thuê
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 6

Đề cương thuyết trình

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online