Homework%205 - (.42) H(&)=3‘£K;+g"+gz I 5740...

Info iconThis preview shows pages 1–22. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 16
Background image of page 17

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 18
Background image of page 19

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 20
Background image of page 21

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Background image of page 22
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (.42) H(&)=3‘£K;+g"+gz I 5740 (iv xf-Naj—ji fagguj EH M) Zfflj= 5/7LCGJ/“g‘fifffl*f}j — 3 (3:13 6’ I‘M—'5' gig/('0) = 4/ Ca; %???2-r/ F—b/WK%X/CaI/g/RFI/ "a‘af = ayes-cm 5/34) — = a. 5’03 £03K?” - fih]=¥#fififiwmgh WT: .3} I _ 6' H02)? (!"3")(r’*€ ‘%£"‘){;-e‘ “"537 ’f (7.” “7'6 I'm/3.84%!“ fife‘L'J’r/ja‘j (6?)th 75mm; (zadz‘Jfi—fifz” J M: flame. (x-JE")(?~£*E“)= pg: ;d*)z"+a€a*£"‘ = /—J7£?a(a}z"+/d/EE‘Z 7m HKZJ= (at—21‘) (I + z'z)(/- 0-H”; aha“: = {I -£"’1£z.2'2— E'B)(/*0.fz"pfia.2’f 2"?) 2 /- Effie" atzwz"? -.2.?;z"3+r.?rz'5’—o.3wz"$ 7W yin} = 1sz Niacin-J 1‘ Mxxfimzj 22.7; xix-5] J—I-TK Kiri-tr] Has? Kin-5'] A (C) zfn]: 48:51:66 awn ‘4" m mam/e "(’““fi“d"*7‘3*’).z W 77m fiflfljmi'f/v/fz) m m a: M»! Wm .. Z=€fr% Wm /3//d3}/m>¢$( égjm firoJrfi/‘é. k—a (.52) MM— 2,5 2 SIM} fiuar rim] E l l I; £5+Ef+z~ H i" 23 -1? E _; W/“jr?”7:§—TT=?§ #6 e 12 E" 1": W (E) /N/$}/=/Dy{ng/= /.5'ml.2£;/ 95M 4 z Eltcxnfii-MHI “TEA: 1-I{L'xp{ [- Lu H) LI‘J age/La >p num=[l l l 1]; p: den=[4]; >3 freqz£num.den} Magnitude {dB} { I32 I114 {3.5 13.8 1 Normalized Frequency {xx radisample] Phase {deg reee] —I—I—I— 02 0.4 {1.5 {1.8 '1 Nermaiized Frequency {x11 radflsample] | 72d #22! #065”; 7946; fig? mil/mm m‘cfig_—r1€.J 53171436; .2": {y/H/e‘fi)/J 3:: Mix} gafy/y/g'b)/= of Joéy/M/E"%}/=—QU Jail-41C. gm new fag 156?.) RM 2%.? 41 fife/1ch 3; /¢‘L%A:‘7 go %///Ke my. 1&1]: 5—7“ VCOIE-Erl :45 ECoI/Efl-flvhg) Ljiéé wtaaa/gsamdf; fJ' {flatuza144ig afiK}fEEE) e-cni) i391]: J'fi/{d/ +q/KI/W/QJ/EMKEEHJ-ajH/fij) $575 EG?EICCJJ/Efi.cn" “‘53.; mm f _ _ . = E 0+2: ’1: 3; 2 We": Egg—1r +53ng +341) MW (é) Maggi (HE-r}: (Figufihffzvz j‘j’fifll .;,6 25h: £5.44»; ataw' .2 1!an 43* 3:57 W, was. Mapmwjfl mm aajw fag; HM. ‘Gffi', 4¢¢£ H.172): f2. guitar: m! J 35-5. J, Jr.ch 4?.74IMI‘EJ‘ £47154: g=o J (wing-us. -4’6). m /Mav/= Dim) ayA/mj='—~.3a Ma's/mg -3” "‘ mftfrr} %LQ£T dliflfxpfi i-1:) ] 1| urgfl-H uxp{ i-m } J] (E) 3££*¥3‘3+3E-¥+13_5¥3_b) ,4[H1= ii (Kiwi +31£rfl*f]+31[H-2] +qzh+31 + 3 tinrvl+21[n-5]+ 25mm?) Kata? 2%: Cmcmadz (raj £023 éfi/Kflffi fr’ééerzls m a: J'févfl. AM 74-41“. Zia H/E)= /—3i~“3+.22‘3+9’£"é xfn] =£S£n3 + Sin-a] —.2 SIM-z Twain-1x]. ((2) Saé!’ ALH] = Sinjr- 35EH~L3+ZEIW3Y$ 459-9] 515"] 1' “MUG a; fl gm =(Amjzu7 = éfaleflj at -- -+ “Mach-:2]. Jih- Hrc”; jfflj=o Erwin-4L Laud: #arm lira]; ifnixj,_..l Rffifia] :1! O. Alan-9:. N: = G [L'éM'H—J /W fir/O flirt}: D ausmu-EJ rétm x£n1,.-.J1[n—é] £3 a. M73 :10 ng Elf-HEX?) jffij 740 (Em yéfms 211:7 é (3’, giro-ILL 23 /‘3’ 3M; 2 .- X{2)= 2+ {hiya + 1/3"? JAM. YK£J=HM m); mac 9!? We] =a?%//3Xffi?Xf£} — {CE- —. Jfiw jfn] MM 4'2 wawjflo/éy 05931620. (1;) W2} : Hr?) X14?) = (b 3 ran—3+ *E‘EXZ +2" 22—3924) = 1 n!"— 3’2“1+Z ‘szz‘V—an— 93"“Hzg‘? " 3’6“?+Iéz"" filjhfl-TZ EH1 +5[n—.'] - ESEn-z] rSEH-fij Hflgin-q] -4’5£n-~F]' *‘5’31'fl‘63 +£23In~?3"331n-3] +f6$£wraj @ H/E}: {/fifl/HEHZJKHEJ) {d} Hfz)= //~£_2){xr'£“7 = I-E“? I; ?[n]= ZIHJ-an—‘fj fly; (is) Ego/AU = Hie ‘13) L Nair} = (Fm: 9'5 ) +:'3m: 9/45 : 145‘ A. 544-“- LI 624; y/mj‘gflc/m f_cwyfl (in grain. AI: Pmi QM} ,L/WJ) a: _‘;‘:_ J 04;) 4% '%EP— 2:; J FEE-fwd?!“ Mr: fl» Tww J a? may“? NAT) ((2) fi/{fi}: /_E""9’4J = (E 6fi§fl_€-¢?fi)E—£3m i .2 I EHfiIIEIfi—g’é) /W{zfi)/= ,Z/Im-JZJ m J 6453‘”; r‘fljflflfiy 3% ~23. J @gfirfi‘ Idlfi IJ-limjf I (é: Sc: #96 W firmqaz'dfl'd LIA—L Amy‘HLJéJ]; 151.33%} Mfidfijhtfli Sufi“? 1/4/23): #3”? I 7—K: 5.64:9! flu. #5 Vflcrfimf‘ £2 ,5 maxi W"? ' 0} ’25} yr. / MI MWIGQ' aw! .-r.' . 15' "I! i: 3 {:91 Hflir'm 1; fl f7 @ H/E):(’H£‘Ej{;_q3—z) =X_3£hz_qz,fi, Infra]: zo~zoszn3r +ggcm/{flf 3-4) .3an fflqz‘z dad-jg..ch :1 paged: am 2/2124 (Hid «2.25 — - j”: 114-. E C} ma)=#/e"‘32= /#32"-2£~484W5 [email protected] mm] s: 255144....“ Elsi-99441, m ‘25 H Jaw/a) :fl .Zflco:(3rn 1r- : .ZG/WKEQ’J/CaJ/Eq'n 2:9; (gar/a} AMjMJ J (21"?) WW ,fii 3’4 wax 525351.11 x; J¥M_.——- Hi3..- ha/L‘ fiax‘aczfié 3d 262% 525%. GJJ ILMML MU: E~fi1ndféymz 15.15 m r2056”. 'V{£) = ~20. Tfim/m ,6 £5; .4; W{2}=/v’/&} WE) =' {Cd-wig] Mu’r‘jfim 2’6” ‘ -..20(!-32‘3-9’£'4’J_ figmu hflfiLL Enfim«?éww4& "n t 7 3%: I ia/Sffl]~3$[ma?* 43; 9'3) WI» 2 - ?:émérfil —H]. EmSEH] +66 SEH-Z] 4— Sig—ELM *JZGSEHJl—a ~ M«£.AJ :qui {I S.» flmy Him/ SEN-H]_ .20 Ma] + (008 [ma] + 30 yfnj =10 '- W . Ls" - 6) ma) I min] - am - 3 (E) C Awasmfl ,4 = ; Lag-g1“; T; = {0-5.3 xKEJ= ##cmx/gggré_%) _ 3:53 Jaguar-é {FEW} (f: g“) min] = If +£05/l6‘0fl'7; H. —"}§a)— 3ch.r{£c:;5nr7; fl) :: 4/1;- CQJK$H-g— --.3C.C:I é-E’I. Wafifi we “3); if: mm) = 33 my”? Fflf‘w—ugé Mm KIN] CWFJLHI'HJ. ‘friuL .4: Mg}, lIFIJ 51ml; chxp-[i- m'H] 7M 6751'] = ##{a}+/N/%}/CoI/{n_?r+mj AW”) : L/wérfi-S’ng Cm/gflng~_%}_) : wasarmfifrqj fl=éf5 =53/I: yfl/r 1/ +0.32}: mflzflmé) H_.—._._ if ® in: mm: W” _ film W3 5&3] HIE] Y1 {3} “2(3) We} /4 (£)= (2’ ~24) (r- o- w “7";-’){r~o-x’e"%£"}fi+z'? (a) Law 3’ x—z'z: 3:32; :' _' _4'1" 24“” f ("D-{fl %3"')(f—04f£‘%5") t Z: are t 4' 3.41:1: 3/ (fa-'3: i=1- 5' = Ert'fi {(3er Jifa I'm. (5} 14/; M 'A/{z}: Hrerxfi/zr'a) am; gap/#51 710$ $15 (FEJJKKH'V: 2’1"” n- H; gay-mac M (Z), mg for AME): (howls "If";"Ug’rflow’e‘wfia‘fl‘ /1‘$r/-F)= he“? HzKZ) r f—0.3’fé’z" ¢filéj¢£¢ __— _._ _-—._ (0) Age): )- g’fiz";o.é4z"z 3;, m]: Z,[nu—0.3’rfy,ra-:]+a.wz,[n-aj_ ijm 55 drfl‘fl u (figinjfiifnl? 22a ...
View Full Document

This note was uploaded on 10/19/2011 for the course EEL 3135 taught by Professor ? during the Spring '08 term at University of Florida.

Page1 / 22

Homework%205 - (.42) H(&)=3‘£K;+g"+gz I 5740...

This preview shows document pages 1 - 22. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online