{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

Homework%207 - (6 flaw{mart ~ JEEEIXI[Ba/25 Amivjm M...

Info iconThis preview shows pages 1–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 2
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 4
Background image of page 5

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 6
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 8
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 10
Background image of page 11

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 12
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 14
Background image of page 15

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Background image of page 16
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: (6') flaw-{mart ~ JEEEIXI [Ba/25 Amivjm; M amaéh? : azf£+zj 7452.; {'5’} Z;K£/*Zg {éjH 53 Z,(£¥2J;:rz(£;2}= 979(92):; 32(16sz axmjkwe 75 [1,, m 4% M). (:2) 77m - :‘flmnM 14% H“) JL——-"r- e fiflfTif} vet/HT) (dz) 354M; gaf/xm/aA aid /,J,7m/ =/1H+z}/é,4 =3 e“A-é;(:)=:e‘* =2» 94 (W: e"? I (5") W 770. 574%“ W mAtéfa-«fi ffiflyéué éoéaérm fifflWMéfiWQL5-fihfiwfi%fil;%#=eflw~fl A MW fro) are. Med 162:) (15) f/L‘F 605(MLL‘ mm) (-5} M; FM'ZI MW”; Mo) Mdé'7‘r'rz?-I. E'f‘} a 2.6%} H. 1303 {mt-,5- “: 1(6)) 74 difféj. (:55) Write"- 3/474ng sz-FT/I—a: CDJ/Wcl§+x(£*7)) fig/£1} (gas) 51% /}{£J/:‘-’f #1.?“an 7am?)- {ll-5") (1M (C) gm : [,4 mafia” wgf. (If) 7Zm_—__fi$um 51sz 1““; {4 Hz 1(6)] 1:354;sz 74 gig) 526“. j/m’fi ddM'/rh'§. (a?) Tm-kag,¢i7 .1597} 1—4:- [A r— 219??? CDSUné 7éil’fi‘7'}. (/42) 3% 37a” = /[A am] an: “125/ = /A mav/ é /A/¢/ire;/ a 7 any 2-K Aciw {fay-s /A/=‘ K. (m) Gama}? (a!) fiffl= ffdéHzK-H] (5') Aging“... a16é2H_é-[Mr£/mzzwj= aim .. 1x“)? :2 MH- 21[z,re)+zz(s)+ mwmng] ' = filmgH/zrz/ ' -._ _ ‘I'H. | '... EL; '5. -. 2." 1H+TJH %[1{f¢r}+x{—{fir})] :5?” 1LT} (5.52) 51am 4”” = i/zfl-j +11%? 5 L/zwl/FiE/zK-éj/ 3.0le /2(H/£/<’ #9... /€q(fi/ 5% Orr r‘d‘x'séTr J .5: I‘L(U= 2£[5(5)"3(‘5)] =25 [ swam] m m = 5M}. f/A/éJ/dé= /3(é)a5£ =/ {W- (61") CMJ AHJ=0 A 5m. W 5m. fi/écyhj; A4»! (as aw): mm} and so 7% with 5(é—xa); (mi-fl)(£/= amt—m), [d 25,65]:- SHHa) J 12%): .23— am) 13%}? Calfdom‘f -' (/1 *l 1,1“ I2 “533%” F {A HQKWQ mm | + (hasxaNé) = gave} ,: 2:2 (cf-m) +21, [Liam] = 5(12)+ Je"fé-ffl)£{£fixfl) 7L c¢j[xaafl‘(é-Ia)J (5) {as ram-1:1[SKHILE {ti-5.992)} = W22 (a) fife'f/“famzfl : —-2e"’"m-22 + WW- I = flag-2W”) +505-” W L‘ (a!) fawmmdgxrp 5{r—a.aazJ]a/r. .W 11‘ =/[8(f} +ca.r(’a.2’m;)3(r~a.noz)3 ah;- (24” (E’IUi = 5.1/15] +Cal(a.2r)fl('é“flafla.z) " (fl) [eh-316*3m'115 ][5({'}+5/€-JJ = 5(6) 1* (e'jwmrxycSH-r) W (5) fm'EFr-SKT-I/o’r = Mfg-1: = O $34.1: T" ’5‘: :5. m (a) fm-g” gnu—TM? = ”gm—«é 1.1;: Nd '- .H (7%; M WWW?” mfirz.‘ me any) H'”? 1W: E'l‘fhfi'fi 22-14-1 am 3H EHE 13-1-11 El? BI-Irsfig 1'67: :.F1I._if'q_r;;1AH- 21(6):..2m’éj— Jat’é'rz} =Ifff}—J7Cz{£) [EL/é):- 3a/6-s)—5ar’a-x), = AMd-Adg) i(a) (xxélfl): {(z,—xz)w,-A.))re) g (IKMJM —{xz#&,}(é) 4mm )mmzmm/ --.. {4! (/21r126'?) = O —....__ at Haas (AWN): /(—e)orr= —é(£—:) 1' LL 341445 (£¥X}(é}1/Fé)a’r= —éa{2):-xz {he 5<£:7 ' d‘ (“flab fC—ea-JJ-r = 190—5): rag/H]. b2 (C) $45.99ng {'11. (a). I | e—Laflax’ If I D 2 #21 l Illa x). a: (d) f/léféJ/d'g" fE—axfézi’ff g *fae‘dJfiEdKZ _ -13.: 1 r-£a(e"f—r) -= $.32! “x: :5 SM {5) Mike/4 {do ==2= 6mg” (6} IMF sat-2]. |_ Page,“ Adz! (Ay3){£}=,éfl) 77974. if”: Mar-ad/E/ AM— —z/- QMKHyMHj- | 63% ’“‘”}[n (a! #J— .9: {H40} 2 Efiafl’é-W; 9:515qu O JG/flfiamm 2-D EHEEFH 22—1-12 WEI ETTEEE 32-1414 :‘EI'EIIJ E|~|EETE E-1-H . QE-TJ'L‘HMJ' J55} f5?) Mmflm Mmflé}: far-cm | *"‘ 2 I m. fig/FZ/= fifTJdT=/H};r= :3: I —w _-—-—Q {635) «ii/:15): 54:.(15) aflé-T) iii” ‘—-;5(A5E1)(£'):0 . 1.7:; E Mandi-M 3%.. / 5/1001? _— my} :5 5’2 g}? n’ z amok: - farm: ficflm) — “({4} cc) AK1U740 ,4. gm 3;. Mflmfi/ | 5 -———-*- (55) (’Awuflf) =_ f/zr’rja'rr . ' EH =5 Hffi/Hj/AKT/a/r .5. (aw/5.7 f {-3 {Arx)(t’-/ = G Ll! -3££-¢f {Ayx}{£)= /a’T = 15+: +2 -2 4V“ '5' _L L4 .5 o l 213- _ 5“ ENE III—5 Eli'lfl- SHE EFL-‘- 22-1-11 22442 1:13 SHE EI'E 224-“: mm ,4, m); cmzii’ézft‘} . $.4qu fi‘ :55! Axial]: 1,55) ‘Jg/él .711“, % :5va [(1%] [49,613 gifiém it"s/Hf“); .43 (Am. MJNH =[(é,—-é¢)x-é Jar; = (A; “53){5} -(Azj‘t’g-‘Jfl: 22W (flaw: fa) fin (Ly/(gs (fir/{3,}(5): /(5— M Mme , AKé)=(A,Hum-(AMBJM _ .. \ 9mm ‘- Az {Lt—M =~ «(é —£as+3j ~—- gang—5) is ‘3 C) {affi— (émmm “rm-H A/&)=o/éy 5% 5,5,“ _‘ M A5 {##3315‘) W 54153. 2* f/AJH/adé = m J flaw/gas = M £71} 53 324% flaw/ace 2 mm Ira-r:- {31‘6— Okfiafi .Mm/acé :- /065 = 3’ r.“ (4-3 f“ _ \ *4; w a“ ' M£J= x{£)-1{£—-2} Adam/ti) | am 2 SM— 3(é- 2) | (7?me Am) (A w? )m SM (8 mm) — AH) m ,{M .r u._ tfl-i"~’1":.- u' M ’EW- 446- 2/= my a/g-z/ M4) fl 7!— O .2'. ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}