Vjezbe 1 Kozmo - osnovni senariji (template)

Vjezbe 1 Kozmo - osnovni senariji (template) - 10 Neto...

Info iconThis preview shows page 1. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Kozmo_Osnovni scenariji 10/20/2011 1 /1 Projekcije za projekt proizvodnje kreme KOZMO MAGIC (u HRK) No. Stavka 0 1 2 3 4 5 1 Broj prodanih krema 2 Cijena po kremi 3 Prihod od prodaje 4 Variabilni troškovi od prodaje 5 Fiksni troškovi prodaje 6 Novčani tijek iz redovitog poslovanja 7 Amortizacija postrojenja 8 Dobit 9 Porez (40%)
Background image of page 1
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: 10 Neto dobit Pretpostavke za projekcije No. Stavka 1 Očekivana godišnja prodaja 2 Cijena po kremi 3 Varijabilni troškovi prodanih proizvoda 4 Fiksni trošak prodanih proizvoda 7 Ulaganje u postrojenje 7 Linearna amortizacija - 5 godišnja 9 Stopa poreza na dobit...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

Ask a homework question - tutors are online