2010 AACSBSyllabusMATEMATIKA1

2010 AACSBSyllabusMATEMATIKA1 - Syllabus: Matematika 1...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Matematika 1 Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA MATEMATIKA 1 (MT103, ECTS 6)  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI  Predavači   Gordana Barić  (gordana.baric@zsem.hr) Višnja Jurić  (visnja.juric@zsem.hr) Andrija Raguž   (andrija.raguz@zsem.hr) Ured                            Katedra za matematiku i statistiku, kabinet 108. Konzultacije               Prema dogovoru putem e-maila. Za javne rasprave o kolegiju postoji diskusijska  stranica na WebCT-u, gdje također možete postavljati pitanja vezana uz gradivo. SATNICA Predavanja i vježbe 60 sati (15 tjedana * 4 sata) Ukupno 60 sati RASPORED Raspored se objavljuje na oglasnoj ploči ZŠEM-a i na web stranici  http://www.zsem.hr . Eventualne promjene  u rasporedu bit će unaprijed najavljene na nastavi i objavljene na WebCT-u. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Syllabus: Matematika 1 Zagrebačka škola ekonomije i managementa OPĆI I SPECIFIČNI CILJEVI KOLEGIJA Cilj   kolegija   je   upoznati   polaznike   s   osnovnim   pojmovima   matematičke   analize,   tj.   diferencijalnog   i  integralnog računa, potrebnim za različite primjene u ekonomiji. LITERATURA Osnovna literatura   R.A. Barnett, M.R. Ziegler, K.E. Byleen, “Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju,  znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti”, Mate, 2006. F.M. Brückler, “Matematika 1” (skripta na WebCT-u). Zadaci za vježbu, prezentacije i ostali materijali na WebCT-u. Dodatna literatura   A.C. Chiang, “Osnovne metode matematičke ekonomije”, Mate, 1994. E.T. Dowling, “Introduction to mathematical economics”, Schaum's Outline Series, 1992. E.T. Dowling, “Theory and problems of mathematical methods for business and economics”, Schaum's  Outline Series, 1993. SUSTAV OCJENJIVANJA Opći ciljevi kolegija Specifični ciljevi kolegija 1. Studenti će steći osnovna  znanja iz diferencijalnog i  integralnog računa  (matematičke analize). Studenti   kroz   predavanja,   vježbe,   čitanje   literature   i   samostalno   rješavanje   zadataka 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Page1 / 6

2010 AACSBSyllabusMATEMATIKA1 - Syllabus: Matematika 1...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online