2011 corr STAT 1 SYLL

2011 corr STAT 1 SYLL - Syllabus Statistika 1 Zagrebaka...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Statistika 1 Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA STATISTIKA 1 (MT109, ECTS 6)  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI  Predavači   Dr. sc. Vanja Šimičević  ( [email protected]) Mr. Sc. Višnja Jurić  ([email protected]) Mr. sc. Ivo Šutalo ([email protected]) Ured                            Katedra za matematiku i statistiku, kabinet 108, zgrada Dekanata. Konzultacije               Dr. sc.   Vanja Šimičević čet   14.30 - 15  Mr. sc.   Višnja Jurić sri   17 -  18 Mr. sc. Ivo Šutalo čet 17 -18     SATNICA Predavanja  30 sati (15 tjedana * 2 sata) Vježbe 30 sati (15 tjedana *2 sata) RASPORED Raspored se objavljuje na oglasnoj ploči ZŠEM-a i na web stranici  http://www.zsem.hr . Eventualne promjene  u rasporedu bit će unaprijed najavljene na nastavi i objavljene na WebCT-u. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Statistika 1 Zagrebačka škola ekonomije i managementa OPĆI I SPECIFIČNI CILJEVI KOLEGIJA Cilj kolegija je upoznati polaznike s osnovnim  statističkim pojmovima i tehnikama potrebitim za različite  primjene u ekonomiji i managementu. LITERATURA Osnovna literature: Newbold, P., Carlson, W.L., Thorene, B., (2010), Statistika za poslovanje i ekonomiju , Mate, Zagreb Zdenka Gogala, (2001),  Osnove statistike,  Zagreb: Sinergija  Aczel, A. D., Sounderpandian, J. (2006).  Complete Business Statistics,  6 th  Edt., McGraw Hill, New  York Lind, D., A., Mason, R., D., Marchal, W., G. (2000).  Basic Statistics for Business and   Economic s,  Mc Graw Hill Irwin, Boston  Bluman, A., (2006).  Elementary Statisitcs, Step by Step Approach,   6 th  Edt., McGraw Hill, New York WebCT Predavanja s izrađenim primjerima, zadaci za vježbu Opći ciljevi kolegija Specifični ciljevi kolegija 1.   Studenti će steći osnovna  statistička znanja i tehnike  koje se koriste u poslovnoj  praksi, s naglaskom na  tumačenju statističkih  pokazatelja, posebice onih  sadržanih u standardnim  računalnim ispisima. Studenti   kroz   predavanja,   vježbe,   praćenje   literature   i   samostalno   rješavanje   zadataka  savladavaju   osnovne   statističke   tehnike   i   pojmove:   distribucija   frekvencija,   mjere  centralnosti: mod, medijan,srednja vrijednost, mjere disperzije, osnove teorije vjerojatnosti,  slučajna varijabla te osnovne distribucije diskretne i kontinuirane slučajne varijable. Sve teme 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

2011 corr STAT 1 SYLL - Syllabus Statistika 1 Zagrebaka...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online