2011 MAT 2 AACSB SYLLABUS

2011 MAT 2 AACSB SYLLABUS - Syllabus Matematika 2 Zagrebaka...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Matematika 2 Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA MATEMATIKA 2 (MT104, ECTS 6)  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI  Predavači   Gordana Barić  ([email protected]) Višnja Jurić  ([email protected]) Andrija Raguž   ( [email protected] ) Asistent:  Blazenka Roginek  ( [email protected] Ured                            Katedra za matematiku i statistiku, kabinet 108, zgrada Dekanata . Konzultacije              Gordana Barić  četvrtak  11-12  Višnja Jurić      srijeda    17-18  Andrija Raguž   petak  16 - 18  SATNICA Predavanja i vježbe 60 sati (15 tjedana * 4 sata) Ukupno 60 sati RASPORED Raspored se objavljuje na oglasnoj ploči ZŠEM-a i na web stranici  http://www.zsem.hr . Eventualne promjene  u rasporedu bit će unaprijed najavljene na nastavi i objavljene na WebCT-u. 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Matematika 2 Zagrebačka škola ekonomije i managementa OPĆI I SPECIFIČNI CILJEVI KOLEGIJA Cilj   kolegija   je  upoznati   polaznike  s   osnovnim  pojmovima   linearne   algebre   i  linearnog   programiranja,  potrebnim za različite primjene u ekonomiji. Upoznaje se i linearne diferencijske i diferencijalne jednadžbe te  daje kratak uvod u teoriju igara. LITERATURA Osnovna literatura   R.A. Barnett, M.R. Ziegler, K.E. Byleen, “Primijenjena matematika za poslovanje, ekonomiju,  znanosti o živom svijetu i humanističke znanosti”, Mate, 2006. F.M. Brückler, “Matematika 2” (skripta na WebCT-u). Zadaci za vježbu, prezentacije i ostali materijali na WebCT-u. Dodatna literatura   A.C. Chiang, “Osnovne metode matematičke ekonomije”, Mate, 1994. E.T. Dowling, “Introduction to mathematical economics”, Schaum's Outline Series, 1992. E.T. Dowling, “Theory and problems of mathematical methods for business and economics”, Schaum's  Outline Series, 1993. V. Krčadinac, “Teorija igara: matematičko modeliranje konfliktnih situacija”, Hrvatski matematički  elektronski časopis  math.e   3  (dostupno na adresi http://e.math.hr/teorijaigara ). S. Stahl, “A gentle introduction to game theory”, American Mathematical Society, 1999. Opći ciljevi kolegija
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page1 / 7

2011 MAT 2 AACSB SYLLABUS - Syllabus Matematika 2 Zagrebaka...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online