AACSB Syllabus Govornistvo bb

AACSB Syllabus Govornistvo bb - Syllabus Govornitvo...

Info iconThis preview shows pages 1–4. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: G ovorništvo Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA OSNOVE GOVORNIŠTVA (TR220, ECTS   2 )  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u  globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a  globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI  Predavači   mr.sc. Višnja Modrić Vuinac (nositeljica kolegija) Vedrana Magjarević, prof.  Jagoda Poropat Darrer, prof.  Kontakt mail BB-a Govorništvo E-mail adrese:       [email protected]       mob 091/474 9567                                 [email protected] .hr    mob 091/7811 222  [email protected]      mob 099/229 2462 Ured                            3. kat zgrade dekanata, kabinet Katedre za pravo  Konzultacije               utorkom od 9 do 11 sati 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Syllabus: G ovorništvo Zagrebačka škola ekonomije i managementa SATNICA vježbe 15 x 2 sata ukupno 30 sati 2
Background image of page 2
Syllabus: G ovorništvo Zagrebačka škola ekonomije i managementa RASPORED A1  petak, 18-20 sati, dvorana 31, prof. Modrić Vuinac A2  četvrtak, 12-14 sati, dvorana 31, prof. Poropat Darrer B1  utorak, 9-11 sati, dvorana 31, prof. Magjarević B2  četvrtak, 9-11 sati, dvorana 31, prof. Poropat Darrer C1  petak, 14-16 sati, dvorana 33, prof. Modrić Vuinac C2  petak, 16-18 sati, dvorana 31, prof. Modrić Vuinac D1  utorak, 13-15 sati, dvorana 31, prof. Magjarević D2  utorak, 13-15 sati, dvorana 33, prof. Poropat Darrer E1  utorak, 11-13 sati, dvorana 31, prof. Magjarević E2  utorak, 11-13 sati, dvorana 33, prof. Poropat Darrer ZAŠTO GOVORNIŠTVO NA ZSEM-u? Seminar daje teorijske temelje iz govorništva i osposobljava studente za učinkovito javno govorenje. Na  seminaru se osmišljavaju, pripremaju i uvježbavaju govorni nastupi razvijajući i usavršavajući time govorne i  govorničke sposobnosti potrebne u javnim govornim situacijama poslovnog svijeta.  KAKO JE ORGANIZIRANO GOVORNIŠTVO NA ZSEM-u?     Kolegij se sastoji od vježbi na kojima studenti svladavaju retoričke tehnike i poučavaju se kritičkom slušanju.  Tijekom izlaganja studente ćemo snimati kamerom radi kasnije analize nastupa. Student već za prvi dolazak na nastavu mora pripremiti govor u trajanju od 3 minute s nekom tezom iz 
Background image of page 3

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 4
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 8

AACSB Syllabus Govornistvo bb - Syllabus Govornitvo...

This preview shows document pages 1 - 4. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online