AACSB Syllabus Poslovne komunikacije

AACSB Syllabus Poslovne komunikacije - Syllabus: Poslovne...

Info iconThis preview shows pages 1–3. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Syllabus: Poslovne komunikacije Zagrebačka škola ekonomije i managementa SYLLABUS KOLEGIJA POSLOVNE KOMUNIKACIJE (TR219, ECTS 2)  Misija ZŠEM-a je prenijeti vrijednosti, znanja i vještine potrebne studentima za dugoročan uspjeh u globaliziranom poslovnom svijetu izloženom stalnim tehnološkim i tržišnim promjenama. The mission of ZSEM is to transfer values, knowledge, and skills that students need for long-term success in a globalized business world undergoing constant technological and market transformations PREDAVAČI  Predavači   Dr.sc. Olivera Jurković Majić (voditelj kolegija, predavanja)                                     Jagoda Poropat Darrer, prof. Kontakt E-mail adrese: [email protected]                                      Ured                            Katedra za marketing i komunikacije/Carrier centar,  zgrada FFDI, podrum. Konzultacije               utorkom i srijedom   prema dogovoru s predavanja ili dogovoru putem e-maila  SATNICA Predavanja 30 sati (15 tjedana * 2sata) Vježbe 15 (15 tjedana * 1 sat) Ukupno 45 sati 1
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Syllabus: Poslovne komunikacije Zagrebačka škola ekonomije i managementa RASPORED Grupa A: dr.sc. Olivera Jurković Majić, predavanja srijedom od 17h do 19h, vježbe od 19h do 20h, dv.13. Grupa B: dr.sc. Olivera Jurković Majić, predavanja srijedom od 10:30h do 12:30h, vježbe od 12:30h do  13:30h, dv.13. Grupa C: dr.sc. Olivera Jurković Majić, predavanja utorkom od 17h do 19h, vježbe od 19h do 20h, dv.13. Grupa D: Jagoda Poropat Darrer, prof., predavanja četvrtkom od 15h do 18h, dv.34. Grupa E: dr.sc. Olivera Jurković Majić, predavanja utorkom od 10:30h do 12:30h, vježbe od 12:30h do  13:30h, dv.13. Grupa F: Jagoda Poropat Darrer, prof., predavanja četvrtkom od 11h do 14h, dv.31. ZAŠTO POSLOVNE KOMUNIKACIJE NA ZSEM-u? Poštovani kolegice i kolege, Nema segmenta društvenog života, profesije i djelatnosti u kojoj komunikacija nije važna. Komunikacija je vitalan dio poslovanja, kompanije i menadžmenta. Komunikacijska kompetencija u poslovanju postala je odlučujući čimbenik koji određuje granicu između uspjeha i neuspjeha. Ovladavanje komunikacijskim kompetencijama manifestirat će se kroz brojne vidove poslovne komunikacije koje će Vas učiniti prepoznatljivim i uspješnim! Uloga i značaj sposobnosti učinkovitog poslovnog komuniciranja u sve kompetitivnijem poslovnom okruženju  početkom  novog  stoljeća  raste.  Za  poslovni  uspjeh  sve  više  je  zaslužna  primjerena  i  učinkovita  poslovna  komunikacija s potrošačima, klijentima, poslovnim partnerima, dioničarima, kolegama, odnosno učinkovita  komunikacija sa cjelokupnom poslovnom i širom društvenom zajednicom.  Poslovna komunikacija je, istovremeno, i znanjei umijeće.  Cilj je ovog kolegija,  nemjenjenog studentima 
Background image of page 2
Image of page 3
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 10

AACSB Syllabus Poslovne komunikacije - Syllabus: Poslovne...

This preview shows document pages 1 - 3. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online