AB-CRO i MO

AB-CRO i MO - Maja Martinovi Ivan Jedvaj Sklapanje posla...

Info iconThis preview shows pages 1–2. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Maja Martinović Ivan Jedvaj Sklapanje posla tvrtke AB-CRO d.o.o. s ministarstvom obrane Tržište vladinih nabavki Tržište vladinih nabavki jedno je od najvećih na B2B tržištima, kako s obzirom na širinu asortimana traženih roba, tako i po vrijednosti razmjene. Postati dobavljačem vlade s jedne strane se smatra velikom povlasticom dok istovremeno može biti i vrlo rizično, što zbog složene i sofisticirane okoline u kojoj se odvija poslovanje, što zbog potrebe prilagođavanja osebujnim pravilima ponašanja koje vlada propisuje kao nužne preduvjete za poslovanje s njom. Konačno, posao s vladom može biti i rizičan ukoliko ona ne izvrši plaćanje u dogovorenom roku. Na državnoj razini sklapaju se s financijskog stajališta najinteresantniji poslovi stoga se na raspisani natječaj javljaju i domaće i inozemne tvrtke. Nabava za vojni sektor je u nadležnosti ministarstva obrane. Ono putem javno raspisanog natječaja upućuje poziv svim zainteresiranim tvrtkama da se prijave za listu potencijalnih dobavljača i tako kupuje standardiziranu robu za čiju kupnju se primjenjuju najniže cijene kao kriterij odluke o odabiru dobavljača. Vrlo bitan utjecaj na dobivanje i/ili kvalitetu takvog posla može imati djelovanje marketinških aktivnosti, tj. lobiranje - osebujan način komuniciranja s utjecajnim osobama na "tržištu odlučivanja". Poslovno lobiranje uključuje identificiranje osoba koje su ključne za konkretan posao, komuniciranje s njima te uspostavljanje stalne i dugoročne suradnje različitih oblika i sadržaja. Osnovna zadaća lobiranja je informiranje osoba koje o nečemu odlučuju te uvjeravanje utjecajnih osoba, donositelja zakona i visokih vladinih službenika kako bi se provela određena odluka. Tvrtka AB-CRO d.o.o. i služba za ugovaranje i nabavu ministarstva obrane AB-CRO d.o.o. je tvrtka koja se bavi proizvodnjom, preradom i trgovinom visokokvalitetnih proizvoda od svježeg voća i povrća namijenjenih domaćem i svjetskom tržištu. Osobito zbog činjenice da je zajedno sa tvrtkom PRIX jedina tvrtka na domaćem tržištu osposobljena za proizvodnju pasteriziranog povrća u konzervi, tvrtka AB-CRO d.o.o. zainteresirana je za sklapanje posla s ministarstvom obrane putem javnog natječaja, u kojem veliki dio predmeta nabave čine baš takvi proizvodi. Služba za ugovaranje i nabavu ministarstva obrane provodi dvostupanjsko nadmetanje za nabavu konzerviranih proizvoda od voća i povrća za potrebe ministarstva obrane i oružanih snaga. Proizvodi su grupirani u šest skupina, a za svaku pojedinu vrstu priložen je detaljan opis tehničkih značajki traženih roba, opis, kvaliteta, pakiranje i ostali podaci. Odabir ponuditelja provodi se u dva stupnja:
Background image of page 1

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full DocumentRight Arrow Icon
Image of page 2
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

This note was uploaded on 10/20/2011 for the course DD 3 taught by Professor Batman during the Spring '11 term at Yale.

Page1 / 4

AB-CRO i MO - Maja Martinovi Ivan Jedvaj Sklapanje posla...

This preview shows document pages 1 - 2. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online